• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut Zwiazku

Email Drukuj PDF

 

STATUT KUJAWSKO - POMORSKIEGO ZWIĄZKU BRYDŻA SPORTOWEGO W BYDGOSZCZY

 

ROZDZIAŁ 1

 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

 

§ 1

 

Kujawsko - Pomorski Związek Brydża Sportowego w Bydgoszczy jest związkiem stowarzyszeń, zwany dalej "Związkiem".

 

§ 2

 

Terenem działania Związku jest obszar województwa Kujawsko - Pomorskiego, a siedzibą miasto Bydgoszcz.

 

§ 3

 

Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą -Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

 

§ 4

 

1 Związek posiada osobowość prawną.

 

2 Związek może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

 

§ 5

 

Związek jest członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz działa zgodnie z jego statutem, regulaminami,  uchwałami i wytycznymi.

 

§ 6

 

Związek opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Związek może zatrudniać pracowników.

 

§ 7

 

Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

ROZDZIAŁ 2

 

Cele i środki działania

 

§ 8

 

1 Podstawowym celem Związku jest upowszechnianie i rozwój sportu w dyscyplinie brydż sportowy na terenie objętym działaniem Związku.

 

2 Cele, o których mowa w ust. 1, Związek realizuje w szczególności przez:

 

a) zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych działających w zakresie dyscypliny sportu brydż sportowy,

 

b) ustalanie kierunków rozwoju sportu w dyscyplinie brydż sportowy,

 

c) opracowywanie planów szkoleniowych,

 

d) prowadzenie i organizowanie szkolenia zawodników, szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów, działaczy oraz sędziów,

 

e) opracowywanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego w uzgodnieniu z władzami sportowymi,

 

f) realizację zadań wynikających z ustaleń władz Polskiego Związku Brydża Sportowego oraz zadań określonych statutem Związku.

 

§ 9

 

Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

ROZDZIAŁ 3

 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

 

Członkowie Związku dzielą się na :

 

- zwyczajnych

 

- wspierających

 

§ 11

 

1 Członkami zwyczajnymi mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej, kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe działające w zakresie dyscypliny brydż sportowy.

 

2 Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne działające za pośrednictwem swego przedstawiciela i osoby fizyczne uznające i wspierające materialne cele Związku.

 

3 Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego

 

zgłoszenia.

 

§ 12

 

1 Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

a) uczestniczenia poprzez swoich delegatów w Walnym Zebraniu Związku,

 

b) wyboru władz Związku oraz delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Brydża Sportowego,

 

c) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Związku,

 

d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Związku oraz oceniać ich działania,

 

e) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

 

2 Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

 

§ 13

 

Członkowie Związku zobowiązani są do :

 

a) aktywnej działalności na rzecz realizacji zadań statutowych Związku,

 

b) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Związku,

 

c) podnoszenia poziomu sportowego swych członków,

 

d) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Związek,

 

e) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach ustalonych przez Zarząd Związku.

 

§ 14

 

1 Członkostwo ustaje w przypadku:

 

a) wystąpienia członka ze Związku zgłoszonego na piśmie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Związku,

 

b) rozwiązania się stowarzyszenia,

 

c) wykluczenia ze Związku przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.

 

2 Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

 

3 Członek Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Związku lub innego naruszenia postanowień statutu, uchwał i decyzji Związku.

 

4 Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych , a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Związku.

 

5 Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

 

ROZDZIAŁ 4

 

Władze Związku

 

§ 15

 

Władzami Związku są :

 

- Walne Zebranie Delegatów

 

- Zarząd

 

- Komisja Rewizyjna

 

§ 16

 

Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od przyjętego postanowienia w tym zakresie. Do władz Związku wchodzą osoby , które kolejno otrzymały największą liczbę głosów. Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej.

 

§ 17

 

1 Najwyższy władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze co cztery lata.

 

2 Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

 

a) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i o rozwiązaniu się Związku,

 

b) wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 

c) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Związku,

 

d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,

 

e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

f) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku ,

 

g) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia, wykreślenia lub zawieszenia w prawach członka,

 

h) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Związku.

 

§ 18

 

1 W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

 

a) z głosem stanowiącym - delegaci członków zwyczajnych wybrani zgodnie z postanowieniami Zarządu,

 

b) z głosem doradczym - członkowie władz Związku, którzy nie zostali wybrani na delegatów oraz zaproszeni goście.

 

2 O terminie, miejscu i porządku obrad członkowie zwyczajni Związku powinni być zawiadomieni co najmniej na 30 dni przed terminem obrad Walnego Zebrania Delegatów.

 

§ 19

 

Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów w pierwszym terminie i bez względu na liczbę delegatów w drugim terminie.

 

§ 20

 

1 Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd

 

2 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na wskutek:

 

a) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,

 

b) wniosku Komisji Rewizyjnej,

 

c) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.

 

3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21

 

1 Zarząd Związku jest organem władzy pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów.

 

2 Zarząd Związku składa się z 9 - 12 osób, w tym Prezesa wybieranego przez Walne Zebranie Delegatów, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 22

 

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

 

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,

 

b) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Delegatów,

 

c) kierowanie całokształtem działalności Związku,

 

d) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,

 

e) uchwalanie planów działania i planów finansowych, oraz ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Związku w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów

 

f) Zwołanie Walnego Zebrania Delegatów oraz przygotowywanie stosownej dokumentacji,

 

g) powoływanie komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,

 

h) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Związku.

 

§ 23

 

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów.

 

§ 24

 

1 W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Związku - Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Związku.

 

2 Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd Związku.

 

3 W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

 

§ 25

 

Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Prezes.

 

§ 26

 

Prezes kieruje pracami Zarządu .

 

§ 27

 

1 Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 

2 Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo - gospodarczej działalności Związku.

 

3 Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie dotyczące działalności władz Związku oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.

 

4 Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości .

 

5 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.

 

6 Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Komisji Rewizyjnej i jej organów określają regulaminy uchwalone przez Komisję .

 

§ 28

 

1 W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

 

2 Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

ROZDZIAŁ 5

 

Majątek i fundusze Związku

 

§ 29

 

1 Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

2 Na fundusz Związku składają się:

 

a) składki roczne członków Związku,

 

b) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,

 

c) darowizny, dotacje i środki pochodzące z innej działalności statutowej i gospodarczej Związku.

 

§ 30

 

Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw, obowiązków majątkowych i innych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch osób z członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ 6

 

Postanowienia końcowe

 

§ 31

 

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.

 

§ 32

 

1 Rozwiązanie się Związku następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania.

 

2 Uchwała o rozwiązaniu się Związku powinna określać przeznaczenie majątku i sposób likwidacji.

 

§ 33

 

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów oraz Zarządowi Związku.

 

Zmieniony ( Czwartek, 09 Maj 2019 17:12 )