• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin LO sezon 2014/2015

Email Drukuj PDF

   

       REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2014/2015

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.  Sezon 2014/2015 trwać będzie od 4 października 2014 r. do 31 maja 2015 r.

2. Ilość drużyn biorących udział w rozgrywkach Ligi Okręgowej zostanie podana z chwilą zakończenia przyjmowania zgłoszeń tj. do 22 września 2014 r.

3. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego.

4.Rozgrywki podzielone będą na dwa etapy: rundę zasadniczą na zasadzie „każdy z każdym”, po której zostanie wyłoniona grupa ośmiu drużyn uprawnionych do udziału w drugim etapie: rundzie play-off.

5.  W fazie play-off wszystkie mecze rozgrywane będą z carry over 3,2 imp-a dla drużyny wyżej sklasyfikowanej po rundzie zasadniczej. Dodatkowo każdorazowo drużyna ta dostanie premię w imp-ach równą różnicy w punktach VP (nie więcej jednak niż 3,2 imp-a) z meczu rozegranego w rundzie zasadniczej z drużyną wybraną przez siebie w fazie play-off. Jeżeli wynik takiego bezpośredniego meczu z rundy zasadniczej będzie niekorzystny dla drużyny wyżej sklasyfikowanej, to dodatkowej premii się nie nalicza.

6. Do III ligi awansuje drużyna, która wygra finał play-off. Jeśli regulamin III Ligi to przewiduje - druga drużyna Ligi Okręgowej weźmie udział w meczu barażowym o wejście do III Ligi na zasadach określonych w regulaminie III ligi sezonu 2015/16.

7.   Miejsce rozgrywania rozgrywek: ZS nr 26 ul. Glinki 117

8. Zjazdy będą jednodniowe. W rundzie zasadniczej rozgrywane będą każdorazowo 3 mecze 20-to rozdaniowe (2x10 rozdań), w rundzie play-off dwa mecze 32-rozdaniowe.

9.   Regulamin ten utworzono z założeniem, że w rozgrywkach wystartuje
min. 8 zespołów.

 

II.  SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach Ligi Okręgowej może być reprezentowana jedynie przez zawodników z opłaconymi składkami za rok 2014 . W przypadku braku opłaconej składki członkowskiej PZBS na dany rok przez któregokolwiek z zawodników, nie może on uczestniczyć w rozgrywkach do chwili wypełnienia tego obowiązku tj po dokonaniu wpłaty składek członkowskich na rok 2014. W przypadku udziału w meczu, organizator traktować będzie to jako udział osoby nieuprawnionej i weryfikować będzie jako walkower dla drużyny przeciwnej.

2.Termin ostatecznego zgłaszania składów drużyn upływa z dniem 22 września 2014 r. Po tym terminie jakiekolwiek zmiany mogą nastąpić jedynie za zgodą Wydziału Gier KPZBS.

3. Opłata startowa za drużynę w sezonie 2014/2015 wynosić będzie 400 złotych za drużynę (zgodnie z uchwałą Zarządu KPZS w sprawie opłat członkowskich i opłat za ligę w sezonie 2014/15). Opłata winna być wniesiona do dnia 15 listopada 2014 r.

4.Nieuregulowanie opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje anulowanie uzyskanych do tej pory wyników, a w sytuacji długotrwałego uchylania się od wniesienia opłaty – wykluczenie drużyny z dalszej fazy rozgrywek. W szczególnych przypadkach Zarząd może odroczyć wniesienie opłat po złożeniu pisemnego wniosku do WG KPZS w terminie do 15 listopada 2014 r.

5. Dowodem przyjęcia drużyny i zatwierdzeniem jej składu personalnego jest umieszczenie jej w odpowiednim wykazie zamieszczonym na oficjalnej stronie PZBS.

6. Wydział Gier KPZBS zastrzega sobie prawo wykluczenia drużyny w każdej fazie prowadzonych rozgrywek z powodu poważnych naruszeń regulaminowych i statutowych.

7. Pary stosujące „wyjątkowo sztuczny” system licytacyjny zobowiązane są do posiadania karty konwencyjnej w każdym meczu.

III.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE:

1.  Sezon rozpoczyna się zjazdem w dniu 12 października o godz. 9.00

2.  Do rozgrywek zostaną zakwalifikowane drużyny, które dostarczą zgłoszenia drużyn w terminie do 22 września 2014 r.

3.  Rozgrywki składają się z dwóch rund. Runda zasadnicza na zasadzie każdy z każdym oraz runda: play-off.

4. Kolejność drużyn ustalona po rozegraniu rundy zasadniczej ma decydujące znaczenie w każdym przypadku fazy play off.

5.  Po zakończeniu rundy zasadniczej zespoły z miejsc 1-8 przystąpią do rundy play-off, która wyłoni drużyny uprawnione do rozegrania meczu finałowego.

6. W I rundzie play-off drużyny, które w końcowej tabeli po rundzie zasadniczej zajmują miejsca 1-4, dokonują kolejno wyboru drużyn z miejsc 5-8. Zwycięzcy tych meczów tworzą dodatkową tabelkę a przegrani zajmują w Lidze Okręgowej miejsca 5-8.

7. Dwie pierwsze drużyny z dodatkowej tabelki opisanej w pkt. 6 rozegrają półfinałowe mecze z drużynami 3-4 z tejże tabelki. Przywilej wyboru przeciwnika ma drużyna z pierwszego miejsca tabelki.

8. Zwycięzcy półfinałów rozegrają Finał Ligi Okręgowej i zajmują w lidze odpowiednio miejsca 1-2. Przegrani zajmują miejsca 3-4.

IV. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów: 

1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub upoważnieni członkowie zespołu są zobowiązani do wypełnienia druku line-up. W nieparzystym segmencie meczu jako pierwsi druk wypełniają goście, a w parzystym gospodarze. Druk winien być wypełniony na 5 minut przed rozpoczęciem danego segmentu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad I – ostrzeżenie, II –1/2 VP, III – 1 VP, dla strony wykraczającej.

2. W sezonie 2014/2015 kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.

3. Czas gry: 2 x 10 x 8 minut + 10 minut na porównanie wyników po 10 rozdaniach. Łączny czas meczu 170 minut + 10 minut uzgodnienie wyniku końcowego. Po przekroczeniu czasu 180 minut rozdania nierozegrane mogą być niezaliczone do wyniku meczu.

4. Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje automatyczną karę w wysokości 2 VP.

5. Przez okres grania meczu (20 rozdań) nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.

6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń transmisyjnych. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.   

7. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem upojenia alkoholowego (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do stołów rozgrywkowych.

8.  Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje się liczbę rozegranych rozdań jako sumę wynikającą z obowiązującego regulaminu. Rezygnacja drużyny z rozegrania jakiegokolwiek segmentu meczu nie może być podstawą do zmniejszenia tej liczby.

V. Postanowienia końcowe:

1.W rozgrywkach Ligi Okręgowej obowiązują: Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Regulamin Lig Centralnych w sezonie 2014/15, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, Polityka Systemowa oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.

2.We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami Ligi Okręgowej należy kontaktować się z kolegą Jarkiem Żurawskim tel. 667-42-49-00

3. W wyjątkowych przypadkach mecze będą mogły być rozegrane w innym terminie niż podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to musi wyrazić organizator rozgrywek (WG KPZBS). W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze przyznawane będą walkowery.

4.Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na adres Zarządu KPZBS, które rozpatrywać będzie właściwy Wydział Gier. Zarząd nie będzie pobierał kaucji za wniesione odwołanie lub protest. Od postanowienia WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach określonych w regulaminie DMP PZBS.

5.Wszelkie sprawy dotyczące naruszenia dyscypliny zawodów wnoszone być powinny w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.

 

 

              

 

Zmieniony ( Wtorek, 16 Wrzesień 2014 10:15 )