• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin III ligi sezon 2014/2015

Email Drukuj PDF

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2014/2015

I. Sprawy organizacyjne: 

1. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego

2. W sezonie 2014/2015 w rozgrywkach III ligi weźmie udział 16 zespołów w jednej grupie rozgrywkowej. Termin zgłoszenia drużyn Wydział Gier wyznacza do 22 września br.

3. Wpisowe do rozgrywek wynosi 730,00 od drużyny (zgodnie z uchwałą Zarządu KPZBS w Bydgoszczy z dn. 8.08.2014 r. w sprawie określenia składek członkowskich i opłat startowych w sezonie sportowym 2014/2015). Opłatę należy uiścić do dnia 15 listopada 2014 r. na konto związku. Drużyna, która nie wpłaci w/w kwoty w ustalonym terminie nie zostanie dopuszczona do II zjazdu, a jej wyniki z pierwszego zjazdu zostaną anulowane. Zarząd w szczególnych przypadkach może zmienić termin i harmonogram opłat na pisemny wniosek drużyny, który winien wniesiony być do dnia 20 października 2014 r. na adres biura Zarządu lub do Wydziału Gier.

4. Zarząd KPZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może odsunąć drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.

5. Wszystkie mecze w rundzie zasadniczej są 20-rozdaniowe (W DWÓCH sesjach po 10 rozdań), a w fazie play off - 32-rozdaniowe i będą rozgrywane na stołach z zasłonami.

6. W fazie play off wszystkie mecze rozgrywane będą z carry over 3,2 imp-a dla drużyny wyżej sklasyfikowanej po rundzie zasadniczej. Dodatkowo każdorazowo drużyna ta dostanie premię w IMP-ach równą różnicy w punktach VP (nie więcej jednak niż 3,2 imp) z meczu rozegranego w rundzie zasadniczej z drużyną wybraną przez siebie w fazie play-off. Jeżeli wynik takiego meczu będzie niekorzystny dla drużyny wyżej sklasyfikowanej, to dodatkowa premia nie będzie naliczana.

7. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem zjazdów. W ramach zjazdu drużyna rozegra 3 mecze.

8. Ostateczny termin zakończenia rozgrywek 31.05.2015 r. Wydział Gier wyznaczy dwa terminy rozegrania meczu finałowego ligi, które będą obligatoryjne.

9. Na sali rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.

10  Miejsce zjazdów: Zespół Szkół Nr 26 w Bydgoszczy ul. Glinki 117  

II. System rozgrywek, zasady awansu i spadku: 

1. W fazie zasadniczej rozgrywek mecze rozgrywane będą na zasadzie każdy z każdym (5 rund po 3 mecze).

2. Kolejność drużyn ustalona po rozegraniu rundy zasadniczej ma decydujące znaczenie w każdym przypadku fazy play off, w którym nie oznaczono innego sposobu ustalenia kolejności.

3. W lidze bierze udział 16 zespołów

4. Zasady awansu i liczbę drużyn, które uzyskują awans do II ligi określa regulamin DMP na sezon 2014/15

5. Druga faza rozgrywek będzie prowadzona w systemie play-off

6. Drużyny, które zajmą miejsca 1-6 awansują bezpośrednio do fazy awansowej ligi. Drużyny z miejsc 7-10 rozegrają mecze play-off 32-rozdaniowe na zasadzie wyboru drużyny. Drużyny, które zajmą miejsca 7 – 8 wybierają kolejno drużyny z miejsc 9 – 10. Zwycięskie drużyny automatycznie kwalifikują się do fazy awansowej, zajmując w niej miejsca 7-8 a przegrane do fazy spadkowej (z miejscami 9-10).

7. W fazie awansowej rozegrane zostaną 3 rundy (ćwierćfinał, półfinał i finał ligi). W ćwierćfinale drużyny z miejsc 1-4 wybierają kolejno drużyny z miejsc 5-8. Przegrani zajmują w III lidze miejsca 5-8 a zwycięzcy tworzą pomocniczą półfinałową tabelkę. W półfinale drużyny 1-2 z tej tabelki wybierają kolejno drużyny 3-4. Przegrani zajmują miejsca 3-4 w III lidze, a zwycięzcy półfinałów rozegrają finał ligi. Zwycięska drużyna zajmuje 1. miejsce w III lidze i uzyskuje automatycznie awans do II ligi. Przegrana drużyna z finału zajmuje 2. miejsce w rozgrywkach. W przypadku nieprzystąpienia do meczu w którejkolwiek fazie play-off, zostanie przyznany walkower dla drużyny przeciwnej.

8. Ostateczna kolejność III ligi zostanie ogłoszona po rozegraniu meczów finałowych i spadkowych Ma to znaczenie przede wszystkim wówczas, kiedy może wystąpić problem zajęcia vacatu po rezygnacji którejkolwiek z uprawnionych do gry w II lidze drużyn reprezentujących KPZBS. Do zajęcia vacatu uprawniona jest pierwsza najwyżej sklasyfikowana drużyna z III ligi, która nie uzyskała bezpośredniego awansu do II Ligi. W przypadku rezygnacji tej drużyny o awansie zadecyduje mecz barażowy, rozegrany między kolejną sklasyfikowana drużyną z III ligi, a drużyną, która spadła z II ligi. W przypadku spadku dwóch drużyn z II ligi rozegrany zostanie turniej barażowy z udziałem trzech drużyn - dwóch z II ligi i uprawnionej do gry z III ligi na zasadzie każdy z każdym.

9. W fazie spadkowej rozegrane zostaną 3 rundy. W I rundzie drużyny 9-12 wybierają kolejno drużyny z miejsc 13-16. Zwycięzcy kończą rozgrywki na miejscach 9-12, przegrani tworzą dodatkową tabelkę pomocniczą. Drużyny 1-2 z tej tabelki kolejno wybierają drużyny 3-4 i rozgrywają z nimi mecze II rundy. Zwycięzcy II rundy zajmują miejsca 13-14 a przegrani rozgrywają mecz III rundy. Zwycięska drużyna III rundy zajmuje 15. miejsce w III lidze a przegrana 16. i automatycznie spada do Ligi Okręgowej.

III. Zasady spadku i awansu do III ligi.

1. Zasady te są ściśle związane z liczbą drużyn, które w sezonie 2014/15 reprezentowały KPZBS i spadną z II ligi. W przypadku spadku jednej drużyny, do ligi okręgowej spada drużyna z miejsca 16-tego. Drużyna, która zajmie 15 miejsce w sezonie 2014/15 zagra mecz barażowy 32-rozdaniowy (bez carry-over) z drużyną, która w rozgrywkach Ligi okręgowej zajęła drugie miejsce.

2. W przypadku kiedy z drugiej ligi spadną dwie drużyny, awansuje drużyna z 1 miejsca w lidze okręgowej, natomiast drużyna, która zajęła drugie miejsce zagra z drużyną, która w rozgrywkach III ligi sezonu 2014/15 zajęła 14 miejsce. Drużyny, które zajęły 15 i 16 miejsce w III lidze automatycznie spadają do ligi okręgowej.

3. W przypadku kiedy z II ligi spadną trzy drużyny, do III ligi awansuje tylko drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach ligi okręgowej. Do ligi okręgowej spadają drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2014/15 zajmą miejsca 14, 15, 16.

4. Drużyna, która rezygnuje z rozgrywek II ligi z przyczyn ekonomicznych, uczestniczy w rozgrywkach III ligi danego sezonu.

5. W przypadku braku możliwości wypełnienia vacatu, na mocy uchwały Zarządu zostanie powiększony skład ilościowy drużyn uczestniczących w rozgrywkach III ligi sezonu 2014/15 o tę drużynę. 

 IV. Ustalenia dotyczące stosowania systemów licytacyjnych: 

1. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod warunkiem, że para stosująca system wysoce sztuczny posiada 2 egzemplarze karty konwencyjnej (wzoru PZBS) oraz na żądanie sędziego może przedstawić szczegółowy opis systemu. Definicja systemu wysoce sztucznego została ujęta w „Polityce systemowej PZBS”.

2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum 20 minut przed rozpoczęciem gry.

3. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny i wistowy przez obu zawodników.

V. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów: 

1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub upoważnieni członkowie zespołu są zobowiązani do wypełnienia druku line-up. W nieparzystym segmencie meczu jako pierwsi druk wypełniają goście, a w parzystym gospodarze. Druk winien być wypełniony na 5 minut przed rozpoczęciem danego segmentu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad I – ostrzeżenie, II –1/2 VP, III – 1 VP, dla strony wykraczającej.

2. W sezonie 2014/2015 kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.

3. Czas gry: 2 x 10 x 8 minut + 10 minut na porównanie wyników po 10 rozdaniach. Łączny czas meczu 170 minut + 10 minut uzgodnienie wyniku końcowego. Po przekroczeniu czasu 180 minut rozdania nierozegrane mogą być niezaliczone do wyniku meczu.

4. Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje automatyczną karę w wysokości 2 VP.

5. Przez okres grania meczu (20 rozdań) nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.

6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń transmisyjnych. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.   

7. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem upojenia alkoholowego (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do stołów rozgrywkowych.

8. Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje się liczbę rozegranych rozdań jako sumę wynikającą z obowiązującego regulaminu. Rezygnacja drużyny z rozegrania jakiegokolwiek segmentu meczu nie może być podstawą do zmniejszenia tej liczby.


VI. Ustalenia dotyczące możliwości gry zawodników w różnych drużynach tej samej sekcji:
 

1. Jeżeli dana sekcja posiada dwie lub więcej drużyn w tej samej klasie rozgrywkowej, to poszczególni zawodnicy mogą grać tylko w tej drużynie, w której są zgłoszeni do rozgrywek.

2. Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych (np.: w III lidze i w  lidze okręgowej) to zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek w niższej lidze mogą brać udział w jednym zjeździe wyższej ligi nie tracąc praw do reprezentowania swojej drużyny w lidze niższej. Jeśli wezmą udział w jeszcze jednym zjeździe wyższej ligi, nie będą już mogli grać w lidze niższej.

3. Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych, to zawodnicy zgłoszeni w drużynie z wyższej ligi mogą grać w zespole z ligi niższej tylko wtedy, gdy nie rozegrali jeszcze żadnego meczu w lidze wyższej. Jeżeli zawodnik zagra w meczu ligi niższej, nie może już reprezentować drużyny w rozgrywkach ligi wyższej. 

VII. Postanowienia końcowe: 

1. W rozgrywkach III ligi obowiązują: Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Przepisy obowiązujące przy grze z zasłonami, Regulamin Lig Centralnych w sezonie 2014/15, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, Polityka Systemowa oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.

2. We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami III ligi należy kontaktować się z kolegą Jarkiem Żurawskim tel. 667-42-49-00667-42-49-00 lub 724-33-95-95724-33-95-95

3. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny), mecze będą mogły być rozegrane w innym terminie niż podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to musi wyrazić organizator rozgrywek (WG KPZBS). W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze przyznawane będą walkowery. 

4. Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na adres Zarządu KPZBS, które rozpatrywać będzie właściwy Wydział Gier. Zarząd nie będzie pobierał kaucji za wniesione odwołanie lub protest. Od postanowienia WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach określonych w regulaminie DMP PZBS.

5. Wszelkie sprawy naruszające dyscyplinę zawodów wnoszone być powinny w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.      

 

 

Zmieniony ( Wtorek, 16 Wrzesień 2014 10:13 )