• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

REGULAMIN GRAND PRIX KPZBS 2015

Email Drukuj PDF
REGULAMIN GRAND PRIX KPZBS 2015


 1. Postanowienia ogólne

 1. Kujawsko – Pomorski Związek Brydża Sportowego jest organizatorem cyklu około 25 turniejów „Grand Prix Okręgu Kujawsko-Pomorskiego” (zwanego dalej GP KP) ogłoszonych w kalendarzu KPZBS na rok 2015. Turnieje te objęte są klasyfikacją łączną oraz mają fundusz nagród przeznaczonych dla czołowych 10 zawodników klasyfikacji łącznej, to jest klasyfikacji turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego, który będzie przeprowadzony przed rozpoczęciem rozgrywek GP KPZBS 2016. W klasyfikacji uwzględniani będą wszyscy zawodnicy zrzeszeni w PZBS, mający opłaconą składkę na rok 2015.

 2. Celem przeprowadzenia cyklu GP KP jest popularyzacja brydża sportowego oraz integracja środowiska brydżowego różnych ośrodków. Dla popularyzacji cyklu GP KP również wśród zawodników o niższym WK, wzorem lat ubiegłych ustanawia się dodatkową klasyfikację (tzw. Popularne GP KP 2015 (PGP KP)) dla zawodników o WK maksimum 3. Każdemu zawodnikowi przypisuje się jego WK na dzień pierwszego rozegranego turnieju cyklu (Turniej otwarcia sezonu) i na potrzeby rankingu jest on niezmienny przez cały rok. Ustala się, że wyniki do PGP KP liczone będą dla zawodników o WK maksymalnie 3 grających
  z partnerem o WK maksymalnie również 3. W innym wypadku wyniki liczone będą tylko do GP KP. Klasyfikacja długofalowa GP KP i PGP KP konieczna będzie TYLKO do ustalenia praw zawodników do uczestnictwa w turnieju finałowym cyklu.

 3. W GP KP rozgrywa się turnieje min. 30 rozdaniowe na zapis maksymalny,
  w miarę możliwości w sektorach 5-stolikowych, traktowane jako turnieje minimum regionalne (RT=5). Turniej Otwarcia Sezonu (Memoriał dr. Marka Kochowicza), oraz Turniej Nocny w Aleksandrowie Kujawskim i Memoriał Janusza Plewy mają rangę RTP*. Ponadto 2 najliczniejsze turnieje cyklu 2015 (z wyjątkiem wymienionych i turniejów mityngu Łuczniczki) będą miały rangę RTP* w cyklu 2016 (o ile zostaną wówczas przeprowadzone).

 4. Organizatorami turniejów GP KP są kluby sportowe, sekcje brydża lub inne instytucje w poszczególnych ośrodkach brydżowych województwa.

 5. Wniosek o zaliczenie turnieju do cyklu GP należy składać do Zarządu
  K-PZBS po opublikowaniu projektu Kalendarza na rok 2015, nie później niż miesiąc przed przewidywanym terminem turnieju.


 1. Zasady prowadzenie punktacji długofalowej

 1. Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi osiągnięty przez niego procentowy wynik w danym turnieju (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku).

 2. Do klasyfikacji końcowej zalicza się N najlepszych wyników danego zawodnika, gdzie N to 50% wszystkich przeprowadzonych turniejów w cyklu
  (z zaokrągleniem w dół).

 3. W przypadku miejsc dzielonych o lepszej lokacie decydują kolejno: WIĘKSZA ilość rozegranych turniejów eliminacyjnych, NIŻSZE WK zawodnika, losowanie (przeprowadzone komisyjnie w siedzibie Zarządu KPZBS).


 1. Zasady przeprowadzenia turnieju finałowego

 1. Punktacje długofalowe GP KP i PGP KP prowadzone są w celu wyłonienia uprawnionych do gry w turnieju finałowym. Do turnieju finałowego awansuje 18 zawodników, którzy tworzą parę z dowolnie wybranym partnerem, pod warunkiem rozegrania przez niego minimum 6 turniejów cyklu GP KP
  (z dowolnym partnerem).

 2. Prawo gry w finale uzyskują:

 • 15 czołowych zawodników klasyfikacji długofalowej GP KP 2015;

 • 2 czołowych zawodników klasyfikacji długofalowej PGP KP 2015 (pod warunkiem rozegrania N turniejów cyklu);

 • zwycięzca cyklu GP KP 2014 (pod warunkiem rozegrania N turniejów cyklu GP KP 2015, w przypadku braku spełnienia tego warunku, prawo gry uzyskuje 16 zawodnik klasyfikacji GP KP);

 1. Jeżeli finalista rezygnuje ze startu w finale lub tworzy parę z innym zawodnikiem uprawnionym do gry w finale, to prawo gry przechodzi na kolejnego zawodnika punktacji długofalowej GP KP. Jeżeli czołowi zawodnicy klasyfikacji PGP KP ustanowią parę do turnieju finałowego, to prawo gry otrzyma 3 zawodnik PGP KP.

 2. W finale rozegranych zostanie 17 rund „każdy z każdym” po 3 rozdania na zapis maksymalny (na zasłonach).

 3. Finaliści otrzymują carry-over liczony w sposób następujący:

X = Y + Z gdzie:

X – carry over

Y - średnia z N (patrz pkt II.2) najlepszych swoich wyników

Z – 2% ze średniej z wyniku z 4 najlepszych rozegranych ponad
N turniejów (aby uzyskać bonus Z trzeba mieć rozegrane minimum
4 turnieje ponad N)

Osiągnięty w ten sposób wynik przelicza się na punkty turniejowe PT według ilości możliwych do zdobycia punktów turniejowych w 51 rozdaniach turnieju na 18 par (100% = 816PT). Wynik ten traktowany jest jako jedna sesja finału. Dodatkowo: czołowa szóstka klasyfikacji długofalowej GP KP otrzymuje:

 1.  
  1. 12+6=18 PT za I m.

  2. 10+5=15 PT za II m.

  3. 8+4=12 PT za III m.

  4. 6+3=9 PT za IV m.

  5. 4+2=6 PT za V m.

  6. 2+1=3 PT za VI m.

oraz czołowa dwójka PGP KP

 1.  
  1. 10+3=13 PT

  2. 8+2=10 PT

  3. 6+1=7 PT (potencjalny carry-over dla 3 zawodnika PGP KP, patrz pkt III.3)

 2. Do tak obliczonych wyników dodany jest wynik turnieju finałowego wyrażony w PT. Suma stanowi o INDYWIDUALNYM miejscu zawodnika w klasyfikacji końcowej. Przy wyniku współdzielonym decydują kolejno: większa liczba rozegranych turniejów, niższe WK, wyższe miejsce w finale, losowanie.

 3. Finał GP KP otrzyma rangę RTI* (PKL dla wszystkich uczestników finału,
  z czego połowa jako aPKL – zgodnie z pkt. E-24 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS obowiązującego od kwietnia 2014 roku).


 1. Opłaty i nagrody

 1. Wysokość wpisowego do turnieju ustala organizator.

 2. Ustala się opłatę dodatkową w każdym turnieju na rzecz punktacji długofalowej GP KP w wysokości 10% wysokości wpisowego od zawodnika.

 3. Nagrody pieniężne w poszczególnych turniejach są ustalane przez organizatorów. W przypadku, gdy ich liczba i wysokość nie zostały wcześniej ogłoszone, zgodnie z Regulaminem Zawodów PZBS, muszą wynieść min. 50% funduszu wpisowego obliczonego na podstawie wpisowego.

 4. Zarząd KPZBS jest depozytariuszem odpisów na fundusz nagród długofalowych.

 5. Pulę do klasyfikacji końcowej stanowić będzie wpłacony do KPZBS odpis
  z turniejów cyklu (łącznie z turniejem finałowym). Kwota zostanie podzielona na 47 równych części. Nagrody podzielone zostaną w następującej proporcji:

10 : 8 : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 1

W przypadku pozyskania dodatkowych środków (sponsoring cyklu lub np. finału), zostaną one dodane do puli końcowej.

 1. Przypomina się, że turnieje organizowane pod patronatem PZBS prowadzić mogą tylko sędziowie z ważną licencją sędziowską.

 2. Zgodnie z „Regulaminem zawodów Brydża Sportowego PZBS” organizator turnieju obowiązany jest do stosowania ulg oraz ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. Ponadto organizator zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej turnieju z obowiązkowym wykonaniem zdjęć triumfatorów i przekazania jej do administratora strony internetowej KPZBS w terminie najpóźniej następnego dnia roboczego po turnieju.

 

 1. Polityka systemowa

 1. Turnieje eliminacyjne i finał zaliczane są do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone
  i Niebieskie
  . Obowiązuje posiadanie kart konwencyjnych. Obowiązują przepisy MPB, regulacje dotyczące gry na zasłonach, a w sprawach nieujętych
  w niniejszym regulaminie -
  Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS.

 2. W trakcie trwania mini-sesji zabrania się opuszczania Sali gry bez zgody sędziego zawodów.

 3. Przyjmuje się jako zasadę, że para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko „system zielony”.

 4. Ustala się, że w turniejach GP KP konwencję MULTI wolno stosować we wszystkich pozycjach licytacyjnych.

 5. W celu zabezpieczenia własnych interesów zaleca się parom posiadanie karty konwencyjnej. Pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, ponieważ każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem, może zostać potraktowana jako wykroczenie w postaci niewłaściwej (np. niepełnej lub błędnej) informacji. Para ta może otrzymać karę proceduralną.


Interpretacja Regulaminu GP KP 2015 należy do Zarządu KPZBS.


Grudzień 2014

Zarząd KPZBS