• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin GP KPZBS 2017.

Email Drukuj PDF

REGULAMIN GRAND PRIX KPZBS 2017

 

I.           Postanowienia ogólne

 

1.  Kujawsko – Pomorski Związek Brydża Sportowego jest organizatorem cyklu około 25 turniejów, które są jednocześnie elementem „Grand Prix Okręgu Kujawsko-Pomorskiego” (zwanego dalej GP KPZBS) oraz „Popularnego Grand Prix Okręgu Kujawsko-Pomorskiego”, zwanego dalej PGP KPZBS. Turnieje te ogłaszane są w kalendarzu KPZBS na rok 2017.

 

2.  Celem przeprowadzenia cyklu GP KPZBS i PGP KPZBS jest popularyzacja brydża sportowego oraz integracja środowiska brydżowego różnych ośrodków naszego okręgu.

 

3.  Turnieje eliminacyjne wraz z turniejem finałowym objęte są klasyfikacją łączną oraz mają fundusz nagród finansowych przeznaczony dla czołowych 10 zawodników klasyfikacji łącznej cyklu GP, oraz 3 zawodników klasyfikacji łącznej PGP, to jest klasyfikacji turniejów eliminacyjnych oraz turnieju finałowego, który będzie przeprowadzony w styczniu 2018 roku. W klasyfikacji uwzględniani będą wszyscy zawodnicy zrzeszeni w PZBS, mający opłaconą składkę na rok 2017. Zawodnikowi, który opłaci składkę w trakcie trwania cyklu, będą zaliczane wyniki z turniejów, które odbędą się po opłaceniu składki za rok 2017. 

 

4.  Wyniki wszystkich zawodników zaliczane będą do GP KPZBS 2017, oprócz tego - popularne GP KPZBS 2017 obejmuje zawodników o WK≤3. Każdemu zawodnikowi przypisuje się jego WK na dzień pierwszego rozegranego turnieju cyklu (Turniej otwarcia sezonu) i na potrzeby rankingu jest on niezmienny przez cały rok. Wyniki do PGP KPZBS liczone będą dla zawodników o WK≤3 grających z dowolnym partnerem. Klasyfikacja długofalowa GP KPZBS i PGP KPZBS konieczna będzie TYLKO do ustalenia praw zawodników do uczestnictwa w turnieju finałowym cyklu. 

 

5.  W GP KPZBS rozgrywa się turnieje min. 30 rozdaniowe na zapis maksymalny,
w miarę możliwości w sektorach 5-stolikowych, traktowane jako turnieje minimum regionalne (waga turnieju – minimum 5).

 

6.  Zarząd KPZBS informuje, że

 1.  
  1. Memoriał mm. Janusza Plewy ma rangę OTX** (waga turnieju – 15, ilość rozdań - 40),
  2. Turniej Otwarcia Sezonu (Memoriał dr. Marka Kochowicza) ma rangę OTX* (waga turnieju 10, ilość rozdań – 40),
  3. Turniej Nocny w Aleksandrowie Kujawskim ma rangę OTX* (waga turnieju 10, ilość rozdań – 40),

 

7.  Organizatorami turniejów GP KPZBS są kluby sportowe, sekcje brydża lub inne instytucje w poszczególnych ośrodkach brydżowych województwa.

 

8.  Wniosek o zaliczenie turnieju do cyklu GP KPZBS należy składać do Zarządu
KPZBS po opublikowaniu projektu Kalendarza na rok 2017, nie później niż miesiąc przed przewidywanym terminem turnieju.

 

II.        Zasady prowadzenia punktacji długofalowej

 

1.  Do klasyfikacji długofalowej zalicza się każdemu zawodnikowi osiągnięty przez niego procentowy wynik w danym turnieju (z dokładnością dwóch miejsc po przecinku).

 

2.  Do długofalowej klasyfikacji końcowej zalicza się N najlepszych wyników danego zawodnika, gdzie N to 50% wszystkich przeprowadzonych turniejów
w cyklu (z zaokrągleniem w dół).

 

3.  W przypadku miejsc dzielonych o lepszej lokacie decydują kolejno: WIĘKSZA ilość rozegranych turniejów eliminacyjnych, losowanie (przeprowadzone komisyjnie w siedzibie Zarządu KPZBS).

4. Uczestnikom poszczególnych zawodów, przysługuje prawo odwołania się od wyniku w ciągu 72 godzin od zakończenia zawodów. Po uwzględnieniu reklamacji następuje automatyczna weryfikacja wyniku w punktacji długofalowej. Zamiana wręczonych nagród może nastąpić jedynie za obopólną zgodą organizatora i zawodników wcześniej nagrodzonych. 

 

 

III.     Zasady przeprowadzenia turnieju finałowego

         

1.  Punktacje długofalowe GP KPZBS i PGP KPZBS prowadzone są w celu wyłonienia uprawnionych do gry w jednym, wspólnym dla obu klasyfikacji turnieju finałowym.

 

2.  Do turnieju finałowego GP KPZBS 2017 awansują:

 • zwycięzca GP KPZBS 2016,
 • 15 czołowych (bez zwycięzcy GP KPZBS 2016) zawodników końcowej punktacji długofalowej GP KPZBS 2017, którzy utworzą parę z dowolnie wybranym partnerem, pod warunkiem rozegrania przez niego minimum
  6 turniejów cyklu GP KPZBS (z dowolnym partnerem).
 • zwycięzca PGP KPZBS 2016,
 • 5 czołowych (bez zwycięzcy PGP KPZBS 2016) zawodników końcowej punktacji długofalowej PGP KPZBS 2017, którzy utworzą parę z dowolnie wybranym partnerem spełniającym warunek WK≤3, pod warunkiem sklasyfikowania go w minimum 6 turniejach cyklu PGP KPZBS.
 • Warunkiem uczestnictwa zwycięzców GP KPZBS 2016 i PGP KPZBS 2016
  w finale GP KPZBS 2017 jest rozegranie przez nich minimum N turniejów eliminacyjnych (patrz punkt II.2). Niespełnienie tego warunku powoduje, że prawo do gry w finale otrzyma 16 zawodnik GP KPZBS 2017 (dla GP) lub 6 zawodnik PGP KPZBS 2017 (dla PGP).  

 

3.  Jeżeli finalista rezygnuje ze startu w finale lub utworzy parę z innym zawodnikiem uprawnionym do gry w finale, to prawo gry przechodzi na kolejnego zawodnika końcowej punktacji długofalowej GP KPZBS lub PGP KPZBS.

 

4.  W finale GP KPZBS rozegranych zostanie 21 rund „każdy z każdym” po 2 rozdania na zapis maksymalny (na zasłonach).

 

5.  Finaliści turnieju finałowego otrzymują carry-over liczony w sposób następujący:

X = Y + Z gdzie:

X – carry-over

Y - średnia z N (patrz pkt II.2) najlepszych swoich wyników (za turnieje brakujące do N otrzymuje się 0,00%)

Z – 0,5% - 1% - 1,5% lub 2% ze średniej z wyniku z maksimum
4 najlepszych rozegranych ponad N turniejów.

Sposób wyznaczenia Z jest następujący:

·        0,5% z najlepszego wyniku z rozegranych ponad N turniejów,

·        1,0% ze średniej z dwóch najlepszych wyników rozegranych ponad N turniejów, 

·        1,5% ze średniej z trzech najlepszych wyników rozegranych ponad N turniejów,

·        2,0% ze średniej z czterech najlepszych wyników rozegranych ponad N turniejów,

Osiągnięty w ten sposób wynik przelicza się na punkty turniejowe PT według ilości możliwych do zdobycia punktów turniejowych w 42 rozdaniach turnieju na 22 pary (100% = 840 PT). Dodatkowo:

·        czołowa szóstka końcowej klasyfikacji długofalowej GP KPZBS 2017  otrzymuje:

1)             14+6=20 PT za I m.,

2)             12+5=17 PT za II m.,

3)             10+4=14 PT za III m.,

4)             8+3=11 PT za IV m.,

5)             6+2=8 PT za V m.,

6)             4+1=5 PT za VI m.

·        czołowa trójka końcowej klasyfikacji długofalowej PGP KPZBS 2017 otrzymuje:

1)   10+3=13 PT za I m.,

2)   7+2=9 PT za II m.,

3)   4+1=5 PT za III m.

Tak obliczony wynik traktowany jest jako jedna sesja finału.

 

6.  Do wyników carry-over dodany będzie wynik turnieju finałowego wyrażony
w PT. Suma stanowić będzie o INDYWIDUALNYM miejscu zawodnika
w klasyfikacji końcowej GP KPZBS 2017. Ze wspólnych wyników turnieju finałowego wyodrębnione zostaną wyniki (łącznie z carry-over) zawodników
z PGP KPZBS, co pozwoli wyłonić zwycięzcę cyklu w tej kategorii.  Przy wyniku współdzielonym decydują kolejno: wyższe miejsce w finale, większa liczba rozegranych turniejów, losowanie.

 

7.  Finał GP KPZBS otrzyma rangę RTI* (PKL dla wszystkich uczestników finału,
z czego połowa jako aPKL – zgodnie z pkt. E-24 Regulaminu Klasyfikacyjnego PZBS obowiązującego od kwietnia 2014 roku).

 

IV.       Opłaty i nagrody

 

1.  Wysokość wpisowego do turnieju ustala organizator.

 

2.  Ustala się opłatę dodatkową w każdym turnieju na rzecz punktacji długofalowej GP KP i PGP KPZBS w wysokości 13% wysokości wpisowego od zawodnika.

 

3.  Nagrody pieniężne w poszczególnych turniejach są ustalane przez organizatorów. W przypadku, gdy ich liczba i wysokość nie zostały wcześniej ogłoszone, zgodnie z Regulaminem Zawodów PZBS, muszą wynieść min. 50% funduszu wpisowego obliczonego na podstawie wpisowego.

 

4.  Zarząd KPZBS jest depozytariuszem odpisów na fundusz nagród długofalowych.

 

5.  Pulę do klasyfikacji końcowej stanowić będzie 80% wpłaconej do KPZBS kwoty odpisu z turniejów cyklu (łącznie z turniejem finałowym). Kwota zostanie podzielona na 53 równe części. Nagrody podzielone zostaną w następującej proporcji:

Dla GP KPZBS: 10 : 8 : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 1

Dla PGP KPZBS: 3 : 2 : 1

W przypadku pozyskania dodatkowych środków (sponsoring cyklu lub np. finału), zostaną one dodane do puli końcowej.  

 

6.  Przypomina się, że turnieje organizowane pod patronatem PZBS prowadzić mogą tylko sędziowie z ważną licencją sędziowską.

 

7.  Zgodnie z „Regulaminem zawodów Brydża Sportowego PZBS” organizator turnieju obowiązany jest do stosowania ulg oraz ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego. Zaleca się również, aby organizator wykonał dokumentację fotograficzną turnieju i przekazał ją do administratora strony KPZBS w celu zamieszczenia jej na stronie internetowej Związku.

 

V.          Polityka systemowa

 

1.  Turnieje eliminacyjne i finał zaliczane są  do kategorii trzeciej zawodów zgodnie z Polityką Systemową PZBS, czyli dopuszcza się systemy Zielone
i Niebieskie
. Obowiązuje posiadanie kart konwencyjnych. Obowiązują przepisy MPB, regulacje dotyczące gry na zasłonach, a w sprawach nieujętych
w niniejszym regulaminie -
Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS.

 

2.  W trakcie trwania mini-sesji zabrania się opuszczania Sali gry bez zgody sędziego zawodów.

 

3.  Przyjmuje się jako zasadę, że para nieposiadająca karty konwencyjnej może stosować tylko „system zielony”.

 

4.  Ustala się, że w turniejach GP KP konwencję MULTI wolno stosować we wszystkich pozycjach licytacyjnych.

 

5.  W celu zabezpieczenia własnych interesów zaleca się parom posiadanie karty konwencyjnej. Pary, które nie mają karty konwencyjnej, będą w niekorzystnej sytuacji, ponieważ każda rozbieżność między podanym wyjaśnieniem, może zostać potraktowana jako wykroczenie w postaci niewłaściwej (np. niepełnej lub błędnej) informacji. Para ta może otrzymać karę proceduralną. 

 

Interpretacja Regulaminu GP KP 2017 należy do Zarządu KPZBS.

 

Styczeń 2017                                                                                       Zarząd KPZBS

Zmieniony ( Sobota, 07 Styczeń 2017 17:44 )