• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Ligi Okręgowej sezon 17/18

Email Drukuj PDF

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2017/2018

 I. Postanowienia ogólne:

 1. Sezon 2017/2018 trwać będzie od 7 października 2017 r. do 31 maja 2018 r. Po upływie tego terminu mogą się jednak odbyć spotkania barażowe o awans do III ligi.

2. Ilość drużyn biorących udział w rozgrywkach Ligi Okręgowej zostanie wstępnie podana z chwilą zakończenia przyjmowania zgłoszeń tj. po 25 września 2017 r. Ostateczny skład ligi zostanie ustalony 2 października br.

3. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego.

4. Rozgrywki podzielone zostaną na dwie grupy. Grupa Bydgoska i Grupa Toruńska

5. Rozgrywki podzielone będą na trzy etapy: fazę zasadniczą , ćwierćfinał i play-of. Faza zasadnicza w  Grupie Bydgoskiej rozgrywana będzie na zasadzie mecz i rewanż każdy z każdym, a w Grupie Toruńskiej mecze każdy z każdym. Po zakończeniu sezonu zasadniczego po trzy najlepsze zespoły z każdej grupy będą uprawnione do udziału w drugim etapie rozgrywek zwanym ćwierćfinałem. Zostanie on rozegrany na zasadzie jednego zjazdu. Tabela wyników uwzględni wyniki zespołów uzyskane w fazie zasadniczej. Do fazy play-off wejdą cztery najlepsze zespoły.

6. W fazie play-off wszystkie mecze rozgrywane będą z carry over 4,8 imp-a dla drużyny wyżej sklasyfikowanej po rundzie ćwierćfinałowej. Dodatkowo każdorazowo drużyna ta dostanie premię w imp-ach równą różnicy w punktach VP (nie więcej jednak niż 4,8 imp-a) z meczu rozegranego w rundzie ćwierćfinałowej z drużyną wybraną przez siebie w fazie play-off. Jeżeli wynik takiego bezpośredniego meczu z rundy zasadniczej będzie niekorzystny dla drużyny wyżej sklasyfikowanej, to dodatkowej premii się nie nalicza.

7. Do III ligi awansuje drużyna, która wygra finał play-off. Jeśli regulamin III Ligi to przewiduje - druga drużyna Ligi Okręgowej weźmie udział w meczu barażowym o wejście do III Ligi na zasadach określonych w regulaminie III ligi sezonu 2017/18.

8. Miejsce rozgrywania rozgrywek:

- grupa bydgoska, ćwierćfinałowa i play-off - ZS nr 26 ul. Glinki 117

- grupa toruńska – Świetlica Wiejska w Krobi ul. Olimpijska 14

9. Zjazdy będą jednodniowe.

Runda zasadnicza zjazdy po  3 mecze po 20rozdaniowe

Ćwierćfinały jeden zjazd 3 mecze po 20 rozdań

 play-off mecze 48-rozdaniowe (4x12 rozdań).

10. Regulamin ten utworzono z założeniem, że w rozgrywkach wystartuje min. 7 zespołów w Grupie Bydgoskiej i 11 w Grupie Toruńskiej.

 II. Sprawy organizacyjne:

1.Termin ostatecznego zgłaszania składów drużyn upływa z dniem 25 września 2017 r. Po tym terminie jakiekolwiek zmiany mogą nastąpić jedynie za zgodą Wydziału Gier K-PZBS.

2. Opłata startowa w sezonie 2017/2018 wynosić będzie 300 złotych za drużynę (zgodnie z uchwałą Zarządu KPZBS z dnia 14.09.2017r). Opłata winna być wniesiona do dnia 9 października 2017r.

3. Nieuregulowanie opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje anulowanie uzyskanych do tej pory wyników, a w sytuacji długotrwałego uchylania się od wniesienia opłaty nastąpi wykluczenie drużyny z dalszej fazy rozgrywek. Zarząd w szczególnych przypadkach może zmienić termin i harmonogram opłat na pisemny wniosek drużyny, który winien być wniesiony do dnia 9 października 2017 r. na adres biura Zarządu lub do Wydziału Gier.

4. Dowodem przyjęcia drużyny i zatwierdzenia jej składu personalnego jest umieszczenie jej w odpowiednim wykazie zamieszczonym na oficjalnej stronie PZBS.

5. Wydział Gier K-PZBS zastrzega sobie prawo wykluczenia drużyny w każdej fazie prowadzonych rozgrywek z powodu poważnych naruszeń regulaminowych i statutowych.

6. Pary stosujące „wyjątkowo sztuczny” system licytacyjny zobowiązane są do posiadania karty konwencyjnej w każdym meczu.

III. Szczegółowe ustalenia organizacyjno-sportowe:

1. Sezon rozpoczyna się zjazdem w dniu 7 października 2017 r. o godz. 9.00

2. Kolejność drużyn ustalona po rozegraniu rundy ćwierćfinałowej ma decydujące znaczenie w każdym przypadku fazy play-off, w którym nie oznaczono innego sposobu ustalenia kolejności.

3. Po zakończeniu rundy zasadniczej drużyny, które zajęły miejsca 1-3 w Grupie Bydgoskiej i Grupie Toruńskiej tworzą jedną grupę ćwierćfinałową z zaliczeniem wyniku meczu uzyskanego między zespołami w fazie zasadniczej. W przypadku drużyn bydgoskich, które sezon zasadniczy grają systemem mecz i rewanż, zespołowi z  1 miejsca po sezonie zasadniczym zalicza się wynik lepszego meczu z drużynami z miejsc 2 i 3. Odpowiednio zespołowi z miejsca 2 zalicza się lepszy wynik z meczu z zespołem z miejsca 3. W trakcie zjazdu ćwierćfinałowego rozegrane zostaną 3 rundy – po trzy dwudziestorozdaniowe mecze (2x10 rozdań) według schematu: Runda 1 – T1:B3; T3:B2;T2:B1; Runda 2 T1:B2;T2:B3;T3:1; Runda 3 – T1:B1;T2:B2;T3:B3. Pierwsze cztery drużyny z tabeli ćwierćfinałowej awansują do półfinału rozgrywanego na zasadzie play-off. Wybór przeciwnika należy do drużyny, która zajęła pierwsze miejsce, drugi mecz grać będzie druga drużyna z pozostałą po wyborze. Zwycięskie drużyny awansują do finału. Przegrane zespoły zajmują odpowiednio miejsca 3 i 4.Finał zostanie rozegrany jako mecz 48-rozdaniowy (4x12 rozdań).

8. Drużyny, które zajęły w grupie bydgoskiej i grupie toruńskiej miejsca poniżej 3, po rundzie zasadniczej kończą rozgrywki.

 IV. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów:

 1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub upoważnieni członkowie zespołu są zobowiązani do wypełnienia druku line-up. W nieparzystym segmencie meczu jako pierwsi druk wypełniają goście, a w parzystym gospodarze. Druk winien być wypełniony na 5 minut przed rozpoczęciem danego segmentu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad: I – ostrzeżenie, II –1/2 VP, III – 1 VP, dla strony wykraczającej.

2. W sezonie 2017/2018 kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.

3. Czas gry: 2 x 10 x 8 minut + 10 minut na porównanie wyników po 10 rozdaniach. Łączny czas meczu 170 minut + 10 minut uzgodnienie wyniku końcowego. Po przekroczeniu czasu 180 minut rozdania nierozegrane mogą być niezaliczone do wyniku meczu.

4. „Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje automatyczną karę w wysokości 2 VP.

5. Przez okres grania sesji nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.

6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń transmisyjnych. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.

7. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem upojenia alkoholowego (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do stołów rozgrywkowych.

8. Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje się liczbę rozegranych rozdań jako sumę wynikającą z obowiązującego regulaminu. Rezygnacja drużyny z rozegrania jakiegokolwiek segmentu meczu nie może być podstawą do zmniejszenia tej liczby.

 V. Postanowienia końcowe:

1.W rozgrywkach Ligi Okręgowej obowiązują: Międzynarodowe Prawo Brydżowe 2017, Regulamin Lig Centralnych w sezonie 2017/18, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, Polityka Systemowa oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.

2.We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami Ligi Okręgowej należy kontaktować się z kolegą Jarkiem Żurawskim tel. 667-424-900 i 535-151-252 lub Markiem Nicewiczem tel. 664-090-601 – Grupa Toruńska.

3. W wyjątkowych przypadkach mecze będą mogły być rozegrane w innym terminie niż podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to musi wyrazić organizator rozgrywek (WG KPZBS). W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze przyznawane będą walkowery. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny) kapitan drużyny musi zgłosić do organizatora rozgrywek(WG K-PZBS) informację o niemożności stawienia się drużyny na zjeździe Informacja winna być przekazana do kol. Jarka Żurawskiego tel. 667-424-900 i 535-151-252, kol. Mariusza Żurka (tel. 601-461-337) lub Marka Nicewicza tel. 664-090-601 – Grupa Toruńska, nie później niż na 24 godziny przed terminem zjazdu. Spełnienie tego warunku jest konieczne do podjęcia decyzji o przełożeniu terminu meczu.

4.Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na adres Zarządu KPZBS. Rozpatrywać je będzie właściwy Wydział Gier. Zarząd nie będzie pobierał kaucji za wniesione odwołanie lub protest. Od postanowienia WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach określonych w regulaminie DMP PZBS.

5.Wszelkie sprawy dotyczące naruszenia dyscypliny zawodów wnoszone być powinny w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.

Bydgoszcz, 18 IX 2017 r. Zarząd K-PZBS

Zmieniony ( Niedziela, 08 Październik 2017 06:23 )