• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 10.04.2018

Email Drukuj PDF

Bydgoszcz 10.04.2018 

     

                   Sprawozdanie z kontroli działalności  Kujawsko   Pomorskiego Związku Brydża Sportowego .

 

         W minionym okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna działała w składzie

 

Roman Wachowiak -przewodniczący

 

Michał Dolny -członek

 

Wiesław Paczkowski-członek

 

           W październiku 2017 kolega Wiesław Paczkowski złożył rezygnację z członkowstwa w KR , w zgodzie ze Statutem

 

dokooptowano do składu Komisji Roberta Mrukowskiego.

 

                    Ocena działalności finansowej

 

    Komisja stwierdza Księga Handlowa  prowadzona jest przez profesjonalną księgową , co rok składane były

 

sprawozdania do Urzędu Skarbowego , płacono należne podatki oraz zostały wystawione PITY.

 

Podstawowe dane za lata ubiegłe

 

 

Przychody

Wydatki

Zysk/strata

Za rok 2015

128 097,23

126 836,59

+1260,64

Za rok 2016

112 215,08

119 155,23

-6 940,15

Za rok 2017

126 978,40

104 094,69

22 893,71

 

Pasywa na koniec lat ubiegłych

 

Na koniec roku

Pasywa

Za rok 2015

47 696,82

Za rok 2016

42 970,67

Za rok 2017

63 303,18

 

  Podane kwoty nie uwzględniają wypłaconych w styczniu nagród z tytułu Grand Prix oraz drugiej raty składek na rzecz

 

PZBS , na chwilę obecną na koncie Związku jest około 35 000, 00 PLN .

 

        W dniach 13 oraz 27 lutego  przeprowadzono kontrolę dokumentów finansowych KPZBS za lata 2016-2017 . Komisja

 

Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg rachunkowych . Komisja stwierdza wzrost netto zasobów

 

  Związku co pozwala pozytywnie oceniać możliwość odtworzenia sprzętu do gry oraz wsparcie zawodów prowadzonych

 

przez Związek. Dokumentacja jest kompletna , wszelkie należności zostały uregulowane .

 

     Ocena działalności sportowej za okres marzec 2016 -wrzesień 2017 jest utrudniona ponieważ Zarząd nie  odbywał

 

  regularnych posiedzeń w swojej siedzibie. Posiedzenia Zarządu odbywały się przygodnie podczas zawodów sportowych lub

 

za pomocą komunikacji internetowej. Z wyżej wymienionych powodów Komisja Rewizyjna w tym okresie nie brała udziału w

 

żadnym posiedzeniu Zarządu. W tym okresie Zarząd na forum internetowym nie publikował oficjalnych sprawozdań z

 

odbywanych posiedzeń , poza pierwszym i ostatnim .

 

     We wrześniu 2017 Zarząd podjął działania niezgodne z Regulaminem rozgrywek , w wyniku których do drugiej ligi po

 

rezygnacji z chęci awansu  przez BTG Bydgoszcz  awansowała drużyna Radio Hit Włocławek , a drużyna BTG Bydgoszcz -

 

rzeczywisty zwycięsca 3 ligi została wykluczona z rozgrywek 3 ligi  pomimo złożenia regulaminowego zgłoszenia .

 

   W październiku 2017 rezygnację z funkcji prezesa KPZBS złożył kolega Adam Błachnio , swoje oświadczenie i

 

sprawozdanie z działalności zamieścił na Forum KPZBS.

 

  29 października odbyło się posiedzenie Zarządu KPZBS na którym do składu Zarządu dokooptowano kolegę Wiesława

 

Paczkowskiego i powierzono mu obowiązki prezesa Zarządu które pełnił do dnia dzisiejszego.

 

   Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli wnioskuje o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

                                      Roman Wachowiak

                                       Michał Dolny

                                       Robert Mrukowski