• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Protokół NWZD z 12 kwietnia br.

Email Drukuj PDF

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego odbytego w dniu 12 kwietnia 2018 r. od godziny 17.15, w Bydgoszczy w Hotelu „Brda” przy ul. Dworcowej 93.


12 kwietnia o godz. 17.00 kol. Wiesław Paczkowski Prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego poinformował zgromadzonych delegatów o braku kworum. Na 102 uprawnionych delegatów w pierwszym terminie Komisja Mandatowa wydała 40 mandatów.

Zgodnie z zawiadomieniem o godz. 17.15 kol. Wiesław Paczkowski w II terminie otworzył zebranie. Powitał przybyłych delegatów, poinformował, że wydano 47 mandatów. Kol. Wiesław Paczkowski zaproponował kol. Jerzego Mojsiewicza na Przewodniczącego NWZD, na co ten wyraził zgodę. W wyniku głosowania (43 za) przewodniczenie zebrania przejął kol. Jerzy Mojsiewicz. Na protokolanta obrad został zaproponowany kol. Przemysław Kacprzak (wyraził zgodę).

Przewodniczący NWZD zarządził głosowanie za przyjęciem porządku obrad oraz przyjęciem regulaminu obrad (43 za). Przyjęty porządek obrad (z wyłączeniem punktów już zrealizowanych)

 1. Powołanie Komisji: Mandatowej, Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

 2. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu KPZBS za okres 2016 – 2018.

 3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 4. Dyskusja.

 5. Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

 6. Wybory Prezesa KPZBS.

 7. Wybory do Zarządu KPZBS.

 8. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

 9. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie Uchwały.

 10. Wnioski, sprawy różne i zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego.


Ad.1

NWZD powołało Komisję Mandatową w osobach kol. Tomasza Boruckiego oraz kol. Krzysztofa Gila (47 za). W kolejnym głosowaniu powołano kol. Magdalenę Kazimierczak, kol. Mariusza Bielskiego oraz kol. Krzysztofa Dzierżaka do Komisji Skrutacyjno-Wyborczej (47 za). Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: kol. Michał Dolny, kol. Przemysław Kacprzak oraz kol. Bartłomiej Kamelski (47 za).

Ad. 2

Przewodniczący NWZD kol. Jerzy Mojsiewicz udzielił głosu ustępującemu Prezesowi KPZBS kol. Wiesławowi Paczkowskiemu. Prezes KPZBS w imieniu ustępującego zarządu obszernie zrelacjonował działania Zarządu. Tekst sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Zgromadzeni brawami podziękowali ustępującemu Prezesowi za dotychczasową działalność.

Ad.3

Przewodniczący NWZD udzielił głosu kol. Romanowi Wachowiakowi Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej KPZBS. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej obszernie poinformował delegatów o działaniach komisji. Tekst sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4

Przewodniczący NWZD otworzył dyskusję dotyczącą sprawozdania Prezesa KPZBS

kol. Mirosław Jackiewicz – dlaczego w sprawozdaniu jest mowa o „toruńskim kotle”

Odpowiedzi udzielił kol. Wiesław Paczkowski mówiąc, że być może jest to sformułowanie niefortunne, dodatkowo kol. Grzegorz Rojewski stwierdził, że używanie sformułowania „kocioł” było kiedyś typowym nazewnictwem równoległego miejsca rozgrywania lig

kol. Marek Nicewicz – dlaczego Zarząd KPZBS przypisuje sobie zasługi z tytułu organizacji rozgrywek Ligi Okręgowej w Toruniu. Z wyjątkiem rozliczenia kosztów za pracę sędziów, nie otrzymałem żadnego wsparcia z okręgu. Wyłącznie determinacja „środowiska toruńskiego” spowodowała, że liga się odbyła. Ponadto, udział 2 osób w kursokonferencji sędziowskiej nie może być nazywany sukcesem

kol. Michał Włoszek – podziękował ustępującemu Prezesowi, stwierdził, że uwagi pod jego adresem są bezprzedmiotowe, natomiast na okoliczność wielu spraw, wyjaśnień powinien udzielić poprzedni Prezes KPZBS kol. Adam Błachnio, w sprawie formalnej spytał któremu czy absolutorium udzielane jest kol. Wiesławowi Paczkowskiemu czy kol. Adamowi Błachnio

kol. Krzysztof Chechłowski – czy Zarząd KPZBS jest przygotowany do realizacji zapisów ustawy o sporcie w części dotyczącej podmiotów uprawnionych do udziału w ligach brydżowych

kol. Tadeusz Szwenkel poinformował, że od lat istnieje Toruński Klub Brydżowy JANTAR, który może zgłosić drużynę do rozgrywek. Ponadto krytycznie wypowiedział się na temat wzrostu opłaty członkowskiej

kol. Roman Wachowiak – podwyższenie opłaty członkowskiej to decyzja ZG PZBS. Natomiast regulacje prawne dotyczące możliwości zgłoszenia drużyn do ligi obowiązywały już wcześniej

kol. Kazimierz Namysł – podziękował kol. Adamowi Błachnio i kol. Wiesławowi Paczkowskiemu za dofinansowanie zakupu maszyny do powielania kart dla ośrodka w Brodnicy

kol. Michał Dolny - nie mamy w Bydgoszczy właściwych warunków do gry. Próbowałem przekonać kol. Adama Błachnio do pomysłu utworzenia Centrum Sportów Umysłowych, ale nie był zainteresowany. Mam uwagi do Komisji Dyscyplinarnej, że nie reaguje stanowczo na przypadki braku czystości gry, spożywania alkoholu czy brak kultury. Należy wzmocnić pracę nad kształceniem młodzieży, wdrożyć system wynagradzania dla instruktorów szkoleń. Nie należy zmieniać regulaminów w trakcie trwania rozgrywek.

Kol. Michał Dolny przedłożył do komisji uchwał i wniosków projekty 5 uchwał

Kol. Tomasz Borucki – zaproponował powołanie w okręgu Rady Zawodniczej w celu lepszego kontaktu zawodników z Zarządem KPZBS

Kol. Michał Włoszek – poinformował, że był uczestnikiem postępowania dyscyplinarnego. Jego zdaniem komisja dyscyplinarna nie dopełniła staranności ponieważ nie został wysłuchany na okoliczność zarzucanych mu czynów, i w związku z tym abstrahując od zasadności zarzutów, czuje się niewinny.

Kol. Andrzej Grela – odpowiedział, że postępowanie dyscyplinarne przeciwko kol. Michałowi Włoszkowi zostało przeprowadzone zgodnie z możliwościami.

Kol. Grzegorz Rojewski – poparł wniosek kol. Tomasza Boruckiego w sprawie Rady Zawodniczej. Ponadto wyjaśnił delegatom, że tryb i zasady zwołania NWZD oraz możliwość podejmowania uchwał określa Statut KPZBS oraz głosowanie nad absolutorium dotyczy działań Zarządu licząc od poprzedniego WZD

Kol. Jerzy Mojsiewicz – potwierdził słowa kol. Rojewskiego oraz poinformował delegatów o konieczności opracowania nowego statutu. Ponadto należy sporządzić wykaz wykonanych bądź niewykonanych przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Ad. 5

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Głosowało 45 delegatów, 39 głosów za, 3 przeciw, 3 wstrzymujące się.

Ad. 6

Przewodniczący zwrócił się do delegatów o zgłoszenie kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu KPZBS.

Kol. Michał Włoszek zgłosił kol. Justynę Graniczny (wyraziła zgodę), kol. Elżbieta Rogacka zgłosiła kol. Wiesława Paczkowskiego (nie wyraził zgody z przyczyn osobistych).

Przewodniczący zamknął listę i zarządził głosowanie jawne (nie zgłoszono wniosku o głosowanie tajne)

Przed głosowaniem kol. Michał Dolny zwrócił się do kol. Justyny Graniczny o krótkie zaprezentowanie swojego programu

Kol. Justyna Graniczny – należy doceniać małe ośrodki brydżowe, poszerzyć listę instruktorów pracujących z młodzieżą, podnieść rangę niektórych turniejów, wprowadzić ranking turniejów, w celu podniesienia poziomu gry umożliwić trening z arcymistrzami na platformie BBO, podnieść rangę OTP Katarzynka w Toruniu, OTP Łuczniczka powinna odbywać się w Bydgoszczy

Kol. Wiesław Paczkowski – Prezes musi być niezależny finansowo, mieć czas na pracę dla Związku. Ponadto osoba Justyny Graniczny pomoże zrównoważyć podziały

Kol. Tomasz Lubiewski – co trzeba zrobić żeby kadencja trwała 4 lata

Kol. Grzegorz Rojewski – paragraf 23 Statutu reguluje tę kwestię. Dwuletnia kadencja może być dobrym motywatorem dla Zarządu

W wyniku zarządzonego głosowania NWZD wybrało kol. Justynę Graniczny na funkcję Prezesa KPZBS. 44 głosy za, 2 wstrzymujące się, bez głosów przeciw.

Ad. 7

Kol. Justyna Graniczny Prezes KPZBS zgłosiła następujących kandydatów do Zarządu: Mariusz Żurek, Grzegorz Rojewski, Marek Bałabuch, Przemysław Kacprzak, Mariusz Bielski, Leszek Gozdek, Bartłomiej Kamelski, Tadeusz Wasilewski, Andrzej Grela, Wiesław Paczkowski (nie wyraził zgody). Kol. Mariusz Żurek zgłosił kol. Zdzisława Zachwieję, kol. Mirosław Jackiewicz kol. Jerzego Kurzawskiego, kol. Mariusz Bielski kol. Kazimierza Namysła.

Przewodniczący poinformował delegatów, iż zgłoszono więcej kandydatów niż przewiduje Statut, w związku z tym zarządza głosowanie tajne, na listę kandydatów uszeregowanych alfabetycznie. Zgłoszono 12 osób, zgodnie ze statutem można dokonać wyboru 11 osób.

Wyniki głosowania:

Marek Bałabuch 33, Mariusz Bielski 38, Leszek Gozdek 32, Andrzej Grela 28, Przemysław Kacprzak 39, Bartłomiej Kamelski 37, Jerzy Kurzawski 35, Kazimierz Namysł 31, Grzegorz Rojewski 38, Tadeusz Wasilewski 40, Zdzisław Zachwieja 32, Mariusz Żurek 39.

Wydano 42 karty do głosowania.

Ad. 8

Lista delegatów na Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w dniu 12.04.2018 r. poszczególnych klubów (drużyn) – załącznik nr 3 do protokołu

Karty do głosowania – załącznik nr 4 do protokołu

Protokół z głosowania – załącznik nr 5 do protokołu

Ad. 9

W kolejnym punkcie kol. Michał Dolny przedłożył propozycję uchwał: 1. Utworzenie w Bydgoszczy Centrum Sportów Umysłowych (uchwała intencyjna), 2. Wzmocnienie Komisji Dyscyplinarnej, 3. Organizacja szkoleń dla młodzieży oraz dla osób już grających, 4. Opracowanie systemu wynagradzania instruktorów, 5. Ograniczenie ilości regulaminów, 6. Powołanie Rady Zawodniczej, 7. Zobowiązać Zarząd do sporządzenia sprawozdania z wykonania Uchwał, 8. Sporządzanie oraz upublicznianie protokołów z zebrań Zarządu.

Wynik głosowania 31 za, 2 wstrzymujących

Ad. 10

Kol. Leszek Hejne – deklaracja byłego Prezesa kol. Adama Błachnio w sprawie oddania miejsca w 2 lidze – na ile jest aktualna, organizator turniejów regionalnych nie rozliczył się z odpisów na fundusz nagród rocznych za lata ubiegłe, powinien oddać pieniądze wraz z odsetkami obliczonymi jak dla zaległości podatkowych

Kol. Tadeusz Wasilewski – za 2017 r. nagrody zostały wypłacone, w 2018 r. wypłacane są nagrody kwartalne

Kol. Roman Wachowiak – odpisy na nagrody roczne należy rozliczyć. Czy Związek zwrócił pieniądze za najem sali dla ligi okręgowej w Toruniu

Kol. Marek Nicewicz – Związek nie zwracał pieniędzy bo sala była udostępniana nieodpłatnie. Ja nie mam pretensji o pieniądze, tylko o nieuprawnione przypisywanie sobie zasług z tytułu organizacji ligi. Klub sportowy w Krobi był faktycznym organizatorem ligi.


Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący NWZD zamknął zebranie.

 

Protokołował: Przemysław Kacprzak Przewodniczący NZWD: Jerzy Mojsiewicz

Zmieniony ( Niedziela, 22 Kwiecień 2018 18:28 )