• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zaproszenie na WZD

Email Drukuj PDF

Kujawsko - Pomorski Związek Brydża Sportowego Biuro Związku: ul. Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz, REGON: 092549651 NIP: 953-23-70-067 Bydgoszcz, dnia 24.02.2020 r. 

 

Walne Zebranie Delegatów

 

Zarząd Kujawsko - Pomorskiego Związku Brydża Sportowego zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów (zwane dalej Walnym Zebraniem) na dzień 25. marca 2020 r. o godz.17.00 - pierwszy termin, drugi o godz.17,15. Zjazd odbędzie się w Klubie Bartosz, w Bydgoszczy, przy ulicy Połczyńskiej 3

W zjeździe uczestniczą:

z głosami stanowiącymi – delegaci z poszczególnych stowarzyszeń oraz klubów sportowych brydżowych wg klucza: 1 delegat na 3 członków stowarzyszenia lub klubu sportowego

z głosami doradczymi – o ile nie są delegatami, członkowie ustępujących władz K-P ZBS, Komisji Rewizyjnej oraz członkowie wspierający.

Sprawozdanie Zarządu zostanie przedstawione w następnym komunikacie.


Proponowany porządek obrad.


Porządek obrad (projekt) Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego Bydgoszcz, dnia 25.03.2020. Godzina 17,00 - pierwszy termin rozpoczęcia obrad, godzina 17.15 - drugi termin rozpoczęcia obrad.

1. Otwarcie przez prezesa K-P ZBS Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego, powitanie Delegatów i zaproszonych gości.

2. Powołanie przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zebrania, Komisji Mandatowej, Skrutacyjno -Wyborczej, Uchwał i Wniosków.

5. Powołanie Komisji: Mandatowej, Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu K-PZBS za okres kadencji 2018-2020 – wystąpienie prezesa.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem.

9. Rozpatrzenie wniosku o absolutorium dla ustępującego Zarządu.

10. Dyskusja programowa nad działaniami K-P ZBS w kolejnej kadencji.

11. Wybory prezesa K-PZBS.

13. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

14. Wybory czterech delegatów na Zjazd PZBS (Warszawa czerwiec 2020 roku).

15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.

16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przyjęcie Uchwały.

17. Wolne wnioski, sprawy różne i zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Zmieniony ( Wtorek, 25 Luty 2020 00:14 )