• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin III Liga sezon 2010/2011

Email Drukuj PDF
REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI
SEZON 2010/2011
I. Sprawy organizacyjne:
1. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego
2. W sezonie 2010/2011 w rozgrywkach III ligi weźmie udział 16 zespołów w jednej grupie
rozgrywkowej.
3. Wpisowe do rozgrywek wynosi 630,00 zł od drużyny (zgodnie z uchwałą Zarządu KPZBS
w Bydgoszczy z dnia 4.08.2010 r. w sprawie określenia składek członkowskich i opłat startowych w
sezonie sportowym 2010/2011). Opłatę należy uiścić do dnia 15 listopada 2010 r. na konto związku.
Drużyna, która nie wpłaci w/w kwoty w ustalonym terminie nie zostanie dopuszczona do II zjazdu, a jej
wyniki z pierwszego zjazdu zostaną anulowane. Zarząd w szczególnych przypadkach może zmienić
termin i harmonogram opłat na pisemny wniosek drużyny, który winien wniesiony być do dnia 10
listopada 2010r. na adres biura Zarządu, lub do Wydziału Gier.
4. Zarząd KPZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może odsunąć
drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.
5. Wszystkie mecze w rundzie zasadniczej i fazie grupowej, są 20-to rozdaniowe (w dwóch sesjach po 10
rozdań w ramach meczu – rozdania powielane) i będą rozgrywane na stołach z zasłonami.
6. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem zjazdów. W ramach zjazdu drużyna rozegra 3 mecze.
7. Ostateczny termin zakończenia rozgrywek 31.05.2011r..
8. Na sali rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.
9. Miejsce zjazdów: Zespół Szkół Nr 26 w Bydgoszczy ul. Glinki 117
II. System rozgrywek, zasady awansu i spadku:
1. W fazie zasadniczej rozgrywek mecze rozgrywane będą na zasadzie każdy z każdym 15 meczów w
rundzie.
2. Po rozegraniu rundy zasadniczej nastąpi podział na dwie grupy. Drużyny, które w rundzie zasadniczej
zajęły miejsca 1-8 utworzą grupę awansową. Zespoły, które zajmą miejsca od 9-16 utworzą grupę
spadkową. W przypadku tej samej ilości VP o kolejności drużyn decydują wyniki bezpośrednich
spotkań, a w dalszej kolejności stosunek IMP z pozostałych meczów.
3. Rozgrywki grupy awansowej będą rozegrane na zasadzie każdy z każdym w dwóch zjazdach po trzy
mecze w zjeździe. Pomiędzy pierwszym, a drugim zjazdem grupy awansowej rozegrany będzie mecz 4
rundy w terminie wyznaczonym przez Wydział Gier Drużyny rozpoczynają rundę awansową z
zaliczeniem VP z rundy zasadniczej. Drużyny, które zajmą I-sze i II miejsce z najwyższą liczbą
VP po zsumowaniu obu rund, automatycznie uzyskują awans do nowej II ligi. W przypadku równej
ilości VP decyduje bezpośredni wynik spotkań w obu rundach. W przypadku remisu decyduje
bezpośredni stosunek imp, a w dalszej kolejności ilość imp. z pozostałych meczów. W przypadku
równej ilości imp. organizator zarządzi rozegranie dodatkowego meczu 20-rozdaniowego (do skutku).
4. W grupie spadkowej rozegranych zostanie 7 meczów („każdy z każdym”) w dwóch zjazdach,
pomiędzy pierwszy, a drugim zjazdem drużyny rozegrają 4 rundę w terminie uzgodnionym z
Wydziałem Gier. Drużyny zachowują swój dorobek punktowy z fazy zasadniczej rozgrywek. Po
rozegraniu 22 meczów (15 w fazie zasadniczej oraz 7 w grupie spadkowej) zespoły zajmują miejsca od
9-16 w ostatecznej tabeli rozgrywek III ligi w sezonie 2010/2011
W przypadku tej samej ilości VP o kolejności drużyn decydują wyniki bezpośrednich spotkań, a w
dalszej kolejności stosunek imp z pozostałych meczów. W przypadku remisu, organizator zarządzi
dodatkowy 20-to rozdaniowy mecz pomiędzy drużynami.
5. Zasady spadku do Ligi Okręgowej w sezonie 2010/2011.
·  automatycznie do Ligi Okręgowej spada drużyna, która zajmie 16 miejsce. Drużyna, która zajmie
15 miejsce rozegra mecz baraŜowy z drużyną, która w rozgrywkach Ligi Okręgowej zajęła 4
miejsce.
III. Ustalenia dotyczące stosowania systemów licytacyjnych:
1 W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod warunkiem, że para
stosująca system wysoce sztuczny posiada 2 egzemplarze karty konwencyjnej (wzoru PZBS) oraz na
żądanie sędziego może przedstawić szczegółowy opis systemu. Definicja systemu wysoce sztucznego
została ujęta w „Polityce systemowej PZBS”.
1. 2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę
stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum 20 minut przed
rozpoczęciem gry.
2. 3. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny i wistowy przez obu
zawodników.
IV. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów:
1. Dokumentacja:
- dokładne wypełnianie protokołów meczowych (line-up). Z wykazem zawodników uczestniczących.
- oficjalne protokóły prowadzą tzw. ”GOSPODARZE” w obu pokojach. Podpisane przez obie strony
protokoły należy składać bezpośrednio do sędziego po ustaleniu wyniku meczu przez kapitanów.
Koniecznie wpisane muszą być do protokołów wyniki w IMP uzyskane bezpośrednio przez obie
drużyny w danym meczu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad I – ostrzeżenie, II –1/2 VP,
III – 1 VP, dla strony wykraczającej.
2. Czas gry: 2 x 10 x 8 1/2 minuty + 10 minut na porównanie wyników po 10 rozdaniach. Łączny czas
meczu 170 minut + 10 minut uzgodnienie wyniku końcowego. Po przekroczeniu czasu 170 minut,
rozdania nierozegrane nie będą zaliczane do wyniku meczu.
3. „Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje automatyczną karę
w wysokości 2 VP.
4. Przez okres grania jednej sesji meczu (10 rozdań) nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego.
Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.
5. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w trakcie gry. Za nieprzestrzeganie
automatyczna kara 1 VP.
6. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem wskazującym na spożycie napojów
alkoholowych (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym zachowanie
oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do gry.
V. Ustalenia dotyczące możliwości gry zawodników w różnych drużynach tej samej sekcji:
1. Jeżeli dana sekcja posiada dwie lub więcej drużyn w tej samej klasie rozgrywkowej, to poszczególni
zawodnicy mogą grać tylko w tej drużynie, w której są zgłoszeni do rozgrywek.
2. Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych (np.: w III lidze i w lidze okręgowej)
to zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek w niższej lidze mogą brać udział w jednym zjeździe wyższej ligi
nie tracąc praw do reprezentowania swojej drużyny w lidze niższej. Jeśli wezmą udział w jeszcze
jednym zjeździe wyższej ligi, nie będą już mogli grać w lidze niższej.
3. Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych, to zawodnicy zgłoszeni w drużynie z
wyższej ligi mogą grać w zespole z ligi niższej tylko wtedy, gdy nie rozegrali jeszcze żadnego meczu w
lidze wyższej. Jeżeli zawodnik zagra w meczu ligi niższej, nie może już reprezentować drużyny w
rozgrywkach ligi wyższej.
VI. Postanowienia końcowe:
1. W rozgrywkach III ligi obowiązują przepisy Międzynarodowego Prawa Brydżowego, Regulamin Lig
Centralnych w sezonie 2010/11, Regulamin Zawodów Brydża Porównawczego PZBS oraz Regulamin
Klasyfikacyjny PZBS.
2. We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami III ligi należy kontaktować się z kolegą Jarkiem
Żurawskim tel. 667-42-49-00 lub 724-33-95-95
3. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny, ), mecze będą mogły być
rozegrane w innym terminie niż podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to musi wyrazić organizator
rozgrywek (WG KPZBS). W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze przyznawane będą
walkowery (średnia uzyskana przez drużynę w dotychczas rozegranych meczach : 0, nie mniej jednak
niż 18:0)
4. Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na
adres Zarządu KPZBS, które rozpatrywać będzie właściwy Wydział Gier. Zarząd nie będzie pobierał
kaucji za wniesione odwołanie lub protest.
Od postanowienia WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach
określonych w regulaminie rozgrywek.
5. Wszelkie sprawy naruszające dyscyplinę zawodów wnoszone być powinny w formie pisemnej do
Wydziału Dyscypliny KPZBS.
Losowanie rozstawienia drużyn odbyło się 20.10 o godz. 17.30 w biurze Zarządu. Poszczególnym
drużynom przydzielono następujące numery startowe:
1. PIK BENMAR BYDGOSZCZ
2. TUCHOLANKA I
3. WODOCIĄGI WŁOCŁAWEK
4. MOSiR RYPIN
5. KAZIKI BYDGOSZCZ
6. SCANIA WŁOCŁAWEK
7. BTG BYDGOSZCZ
8. MLKS SOLEC KUJ.
9. DOL-BY BYDGOSZCZ
10. LAMBDA TORUŃ
11. CZARNI ZELAN NAKŁO
12. FORTA GOK ROGOWO
13. CHEMIK II BYDGOSZCZ
14. PASTEL BYDGOSZCZ
15. KKKN BYDGOSZCZ
16. ZNICZ ROJEWO
Opracował: J.Ż.