• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Sprawozdanie Zarządu nr 1

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie nr 1

 

Posiedzenie Zarządu KPZBS

04.07.2012

 

 

Na inauguracyjnym zebraniu Zarządu nowej kadencji obecni byli:
Bielski Mariusz, Dolny Michał, Gil Krzysztof, Grela Andrzej, Paczkowski Wiesław, Rojewski Grzegorz, Szparaga Mirosław, Zieliński Bogdan, Żurowski  Jarosław i Żurek Mariusz oraz Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej KPZBS Wachowiak Roman.

Porządek obrad:

1.       Otwarcie inauguracyjnego posiedzenia;

2.       Ukonstytuowanie  składu Zarządu oraz podział obowiązków;

3.       Sprawy różne.

 

Ad. 1.

Prezes KPZBS Wiesław Paczkowski  zapowiedział zmianę stylu pracy Zarządu:
 – wykorzystanie Internetu do rozwiązywania problemów mniejszej wagi,
– organizowanie posiedzeń „branżowych” wyłącznie w gronie zainteresowanych danym tematem członków Zarządu,

– w związku z tym zmniejszenie częstotliwości posiedzeń plenarnych Zarządu,

– przerzucenie obowiązków reprezentacyjnych na imprezach regionalnych na wszystkich członków Zarządu.

Ad. 2.

Prezes przedstawił propozycje podziału obowiązków.  Po dyskusji ustalono następujący podział funkcji i zadań:

Prezes Zarządu – Wiesław Paczkowski

1.       kieruje pracami Zarządu, prowadzi walne zebrania  Zarządu,

2.       nadzoruje pracę wszystkich członków zarządu,

3.       podejmuje decyzje merytoryczne oraz finansowe łącznie z upoważnionymi członkami Zarządu,

4.       stwarza warunki do funkcjonowania Zarządu i jego Biura,

5.       reprezentuje Związek wobec partnerów i władz samorządowych i lokalnych,

6.       dba o zapewnienie  odpowiednich warunków do realizacji rozgrywek i turniejów szczególnie w zakresie zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu.

 

Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Rojewski

 1.     zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności,
 2.     w zastępstwie prezesa powadzi zebrania Zarządu,
 3.     podejmuje decyzje w niecierpiących zwłoki sprawach,
 4.     nadzoruje prawidłowe prowadzenie strony internetowej Związku,
 5.      podejmuje wspólnie z upoważnionym członkiem Zarządu zobowiązania oraz ich realizację finansową,
 6.     Dokonuje weryfikacji punktów klasyfikacyjnych zdobytych w rozgrywkach regionalnych, a na podstawie informacji skarbnika KPZBS o wniesieniu opłat członkowskich dokonuje odpowiednich adnotacji w systemie CEZAR.

 

Sekretarz Zarządu – Bogdan Zieliński

 1.     prowadzi dokumentacje pracy Zarządu,
 2.     protokołuje zebrania Zarządu lub wyznacza osobę protokołującą,
 3.     egzekwuje notatki z posiedzeń zespołów związku, 
 4.     archiwizuje protokoły zawodów w formie elektronicznej,
 5.     prowadzi sprawy związane z prawidłową rejestracją Związku i jego władz w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 6.     na wniosek prezesa lub wiceprezesa zwołuje zebrania Zarządu, ustala jego tematykę i informuje członków Zarządu o terminie, miejscu i programie zebrania,
 7.     współuczestniczy w podejmowaniu decyzji finansowych i merytorycznych jako upoważniony członek Zarządu,
 8.     zajmuje się współpracą z mediami w zakresie popularyzacji działań związku.

 

Skarbnik Zarządu – Michał Dolny

1.       odpowiada za prawidłową politykę finansową związku,

2.       nadzoruje  prowadzenie ksiąg finansowych związku,

3.       przyjmuje i analizuje opłaty członkowskie na każdy sezon,

4.       imienne informacje o wniesionych opłatach na  bieżąco przekazuje w formie pisemnej wiceprezesowi Zarządu,

5.       sporządza roczne sprawozdania finansowe,

6.       składa informacje Zarządowi o stanie finansów Związku,

7.       zabiega o pozyskanie środków finansowych między innymi poprzez pozyskiwanie sponsorów, darczyńców  mogących wesprzeć Związek przy organizacji najważniej­szych imprez sportowych których organizatorem jest KPZBS,

8.       po roku kalendarzowy przekazuje zestawienia finansowe, bilans oraz dokumenty źródłowe do sekretarzowi Zarządu,

9.       współuczestniczy w podejmowaniu decyzji finansowych i merytorycznych jako upoważniony członek Zarządu.

 

 

Członek Zarządu do spraw dyscypliny – Mirosław Szparaga

 1.     przewodniczy obradom wydziału dyscypliny, powołuje członków komisji dyscyplinarnej do rozpatrzenia poszczególnych spraw,
 2.     rozpatruje i rozstrzyga problemy z zakresu dyscypliny oraz etykiety brydża zasygnalizowane przez brydżystów regionu. D
 3.     przejmuje na terenie Włocławskiego obowiązki członka Zarządu ds. popularyzacji brydża.

 

Członek Zarządu do spraw sędziowskich – Mariusz Żurek

1.       nadzoruje doskonalenie  umiejętności sędziów naszego okręgu,

2.       podejmuje działania na rzecz zwiększenia korpusu sędziów okręgu organizując kursy dla kandydatów na sędziów klubowych, a następnie w porozumieniu z Zarządem kieruje najlepszych na konferencje i kursy podnoszących kwalifikacje,

3.       proponuje sędziów na prowadzących poszczególne turnieje i zawody ligowe,

4.       nadzoruje prace kolegium sędziowskiego Okręgu.

 

Członek Zarządu do spraw młodzieży – Robert Rychlicki

1.       Realizuje przyjęty przez zarząd program popularyzacji brydża wśród młodzieży „Brydż trenerem umysłu i charakteru”

2.       Podejmuje szerokie działania nad pozyskanie kandydatów  na przyszłych brydżystów,

3.       organizuje kursy i szkolenia  dla chętnych do nauki brydża sportowego,

4.       organizuje rozgrywki  dla zaawansowanych juniorów w postaci turniejów i zawodów drużynowych,

5.       przygotowuje zawodników do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Brydżowej Młodzieży Szkolnej oraz mistrzostw różnego szczebla,

6.       przygotowuje informacje i zamieszcza na stronie internetowej o najważniejszych problemach i osiągnięciach brydża młodzieżowego

 

Członek Zarządu ds. organizacji rozgrywek III ligi oraz LO – Jarosław Żurawski

1.       zbiera zgłoszenia drużyn do rozgrywek, a ich kopie przekazuje skarbnikowi,

2.       przygotowuje do akceptacji Zarządu  regulaminy, terminarz rozgrywek,

3.       przygotowuje miejsce rozgrywek oraz nadzoruje ich prawidłowy przebieg,

4.       na zakończenie rozgrywek sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych rozgrywek ligowych oraz przekazuje do akceptacji Zarządu ostateczne wyniki rozgrywek,

5.       przekazuje zainteresowanym drużynom za pośrednictwem Internetu informacje o miejscu i terminie rozgrywek,

6.       po zakończeniu rozgrywek wraz ze sprawozdaniem sporządzonym po ich zakończeniu przekazuje protokoły oraz inne dokumenty do archiwum związku.

 

Członek Zarządu  ds. organizacji rozgrywek Ligi Popularnej – Krzysztof Gil

1.       zbiera zgłoszenia drużyn do rozgrywek a ich kopie przekazuje skarbnikowi,

2.       przygotowuje do akceptacji Zarządu regulamin i terminarz rozgrywek,

3.       na zakończenie rozgrywek sporządza sprawozdanie z przeprowadzonych rozgrywek ligowych oraz przekazuje do akceptacji Zarządu ostateczne wyniki rozgrywek,

4.       przekazuje zainteresowanym drużynom za pośrednictwem Internetu informacje o wynikach rozgrywek oraz publikuje tabele rozgrywek,

5.       po zakończeniu rozgrywek wraz ze sprawozdaniem sporządzonym po ich zakończeniu przekazuje protokoły oraz inne dokumenty do archiwum związku.

 

Członek Zarządu – Mariusz Bielski 

1.       wspólnie z wiceprzewodniczącym Zarządu prowadzi zapisy w systemie CEZAR,

2.       wspólnie z sekretarzem Związku współpracuje z mediami oraz pomaga prowadzić dokumentację Zarządu KPZBS.

 

Członek zarządu do spraw popularyzacji brydża w Regionie – Andrzej Grela, Tadeusz Szwenkel  oraz  Mirosław Szparaga

 1.     Inspiruje i pomaga w organizacji zawodów na terenach pobliskich zamieszkania,
 2.     zbiera informacje o odbywających się zawodach i przekazuje wyniki do Zarządu,
 3.     udziela pomocy ich organizatorom.

 

Zebrani w głosowaniu jednomyślnie opowiedzieli się za takim podziałem.

 

Ad. 3.

 

W sprawach różnych przedyskutowano propozycje terminu zorganizowania przyszłorocznego Kongresu „Łuczniczka” – większość opowiedziała się za 14-16.06.2013 r. Zebrani zaakceptowali wnioski Michała Dolnego o współpracy w przygotowaniu banerów reklamowych KPZBS oraz drugi – o przekazaniu obowiązku prowadzenia księgi rachunkowej biuru rachunkowemu. Zaakceptowano też wniosek Mariusza Żurka o konieczności zakupienia czytników kart (legitymacji PZBS).

Omówiono sprawę zagospodarowania miejsca w II lidze po wycofaniu się z rozgrywek drużyny Scania Włocławek. Niejednomyślnie (1 głos przeciw i 2 wstrzymujące się) zaakceptowano wniosek, by upoważnić Wiesława Paczkowskiego do podjęcia rozmów z zainteresowanymi (i uprawnionymi drużynami) w celu zorganizowania ewentualnych baraży o awans do II ligi.

 

 

Protokołował

Bogdan Zieliński
Zmieniony ( Wtorek, 17 Lipiec 2012 13:07 )