• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

wzór umowy sponsorskiej

Email Drukuj PDF

 

 

Przykładowa

UMOWA  WSPÓŁPRACY

 

Podpisana w  dniu 08.12.2012 pomiędzy:

K.P. DOL-BY Michał Dolny z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kasztanowa 60-62,

NIP 554-038-90-62  REGON 008384307 tel. 52-3410838 mob.501637464

www.dol-by.pl

reprezentowaną przez:

1. Michała Dolnego, właściciela zwany w dalszej części umowy Partnerem

a Kujawsko Pomorskim Związkiem Brydża Sportowego z siedzibą w Bydgoszczy   

 ul. Kościuszki 27 85-709 Bydgoszcz, NIP reprezentowaną przez:

2. Wiesława Paczkowskiego , Prezesa KPZBS w Bydgoszczy,

3. Michał Dolny – Skarbnik KPZBS koordynator Programu Rabaty dla członków PZBS

o następującej treści:

strony postanawiają nawiązać współpracę i składają następujące deklaracje w zakresie nawiązanej współpracy:

§ 1

1 K.P. DOL-BY Michał Dolny w ramach współpracy z KPZBS   będzie partnerem „Programu Rabaty dla członków PZBS” i zobowiązuje się do udzielenia członkom PZBS zniżki w wysokości 14% od ceny detalicznej w swojej Hurtowni Elektrotechnicznej i Oświetlenia oraz w Zakładzie metalowym.

 

2. Partner w ramach współpracy z KPZBS zobowiązuje się do udzielenia członkom PZBS zniżki w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 na wszystkie towary z jego asortymentu sprzedaży.

3.Partner zobowiązuje się do wpłaty na konto KPZBS

PKO SA O/Bydgoszcz nr 20 1240 6478 1111 0000 4949 4112 kwoty 100 zł za promowanie marki partnera na stronach KPZBS

4. Terminy przedłużenia zniżki będzie ustalony w trybie roboczym przez obie strony.

 

5. Członkowie PZBS będą informowani o umowach partnerskich oraz o zniżkach i promocjach za pośrednictwem strony internetowej KPZBS-u adres strony : http://kpzbs.host4u.pl  oraz  ze strony partnera   http://www.dol-by.pl

 

 

6.  raz w roku od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia będzie możliwość wywieszenia plakatów lub banerów reklamowych na terenie imprez organizowanych przez KPZBS  (z wybraną przez Partnera treścią).Wielkość reklamy do uzgodnienia.

 

§ 2

Partner Programu może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości, aby potwierdzić zgodność osoby z nazwiskiem widocznym na Legitymacji Związkowej PZBS.

§ 3

Strony deklarują gotowość podjęcia innych aktywnych działań, w zakresie promocji członków PZBS zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, wykorzystując w tym celu posiadaną wiedzę i doświadczenia, które będą na bieżąco uzupełniane w trybie roboczym, przy stosowaniu zasad wzajemnej współpracy i wymiany informacji.

 

§ 4

1. Umowa niniejsza ma charakter ramowy. Na podstawie uchwały Zarządu KPZBS

2. Umowa niniejsza nie stanowi podstawy do zaciągania wzajemnych zobowiązań lub występowania na zewnątrz w imieniu obydwu podmiotów – do takiego działania niezbędne jest ustalenie zasad współpracy w umowach uzupełniających. ogólnych zasad wskazanych w niniejszej umowie mogą być zawierane dalsze porozumienia i umowy, precyzujące zasady dalszych działań.

§ 5

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

 

 

Podpisy stron

 

 

 

Zmieniony ( Piątek, 04 Styczeń 2013 22:40 )