Protokół z Walnego Zebrania KPZBS

Piątek, 25 Marzec 2016 00:00 Michał Dolny
Drukuj

 

PROTOKÓŁ

z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów

Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego

 w Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016 roku.

 

W pierwszym terminie o godz. 17.00 obecnych było 45 delegatów na 95 mandatów.

W drugim terminie o godz. 17.15 frekwencja nie uległa zmianie i przeprowadzono Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów K-P ZBS – Lista delegatów dołączona do protokołu.

 

Porządek Walnego Zebrania:

1.     Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Wiesława Paczkowskiego, powitanie Delegatów i zaproszonych gości.

2.     Powołanie przewodniczącego Walnego Zebrania i protokolanta.

3.     Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Walnego Zebrania.

4.     Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zebrania, Komisji: Mandatowej, Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków

5.     Powołanie Komisji: Mandatowej, Skrutacyjno-Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

6.     Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu za okres kadencji 20012-2016 – wystąpienie Prezesa W. Paczkowskiego –  dołączone do protokołu.

7.     Wręczenie wyróżnień i odznaczeń.

8.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu – dołączone do protokołu.

9.     Dyskusja nad sprawozdaniem ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10.  Rozpatrzenie wniosku o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

11.  Dyskusja programowa nad działaniami  K-P ZBS w kolejnej kadencji.

12.  Wybory Prezesa K-P ZBS.

13.  Zgłoszenie kandydatów do Zarządu K-P ZBS i Komisji Rewizyjnej.

14.  Wybory do Zarządu K-P ZBS i Komisji Rewizyjnej.

15.  Wybór czterech delegatów na Zjazd PZBS (Warszawa 4-5 czerwca 2016r.)

16.  Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków, przyjęcie uchwały – dołączone do protokołu.

17.  Wolne wnioski, sprawy różne i zamknięcie obrad  Walnego Zebrania.

 

Ad. 1) i 2)

Prezes Wiesław Paczkowski otworzył Walne Zebranie, powitał Delegatów
i zaproszonych gości p. Mariana Mazurkiewicza z firmy Konkret Chełmno i zapowiedział obecność na zebraniu posła Tomasza Latosa, który się trochę spóźni. Następnie zaproponował na przewodniczącego Walnego Zebrania  Jerzego Mojsiewicza. Zebrani przyjęli jednogłośnie kandydaturę przewodniczącego.

Ad. 3)

Przewodniczący przedstawił porządek Walnego Zebrania, który uczestnicy posiedzenia jednogłośnie przyjęli. Na protokolanta Walnego Zebrania wybrano Józefa Palewicza.

Ad. 4)

 Zatwierdzono regulamin obrad Walnego Zebrania i Komisji: Mandatowej,

           Skrutacyjno- Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.

Ad. 5)

W głosowaniu jawnym dokonano wyboru Komisji:

      -     mandatowej w składzie Jolanta Bartczak i Krzysztof Gil;

-        skrutacyjno-wyborczej w składzie Bodgan Pliszka, Jacek Rozenthal i Jolanta Bartczak

     -      uchwał i wniosków w składzie Michał Dolny, Tomasz Borucki i Mariusz Bielski.

 

 

Ad. 6)

Za ustępujący Zarząd sprawozdanie przedstawił Prezes Wiesław Paczkowski.

W związku z tym , że sprawozdanie było do wglądu na naszej stronie internetowej oraz wcześniej udostępnione delegatom Prezes omówił skrótowo:

-        sprawy organizacyjne (zmiany personalne w składzie Zarządu w okresie sprawozdawczym, odbyło się 28 posiedzeń Zarządu),

-        sprawy finansowe (oszczędna i dobra gospodarka finansami m. in. dzięki sponsorom UM Bydgoszcz w turnieju GP ŁUCZNICZKA oraz w turniejach lokalnych dzięki

sponsorom lokalnym w m. Więcbork, Aleksandrów Kuj., Inowrocław, Solec Kuj., Rogowo, Rojewo, Górzno, Brodnica, Szubin), Zarząd K-P ZBS nie ma zadłużeń, oraz udostępnienie hali sportowej przez dyrektora ZS 26 Leszka Gozdka dla rozgrywek

III Ligi  i Ligi Okręgowej z dużym rabatem,

-        sprawy sędziowskie (poprawiono poziom sędziowania poprzez szkolenia sędziów, kursokonferencje w Starachowicach, szkolenie informatyczno-techniczne prowadzone przez Mariusza Żurka, wykorzystanie nowego oprogramowania, sędziowanie na tabletach i na telefonach komórkowych),

-        brydż młodzieżowy (trudny odcinek  nie wszystko udało się zrealizować, szkolenie    prowadzimy w szkołach, prowadzą je instruktorzy m.in. kol.
 R. Wachowiak w Elekroniku,  B. Kamelski, J. Żurawski, R. Rychlicki, T. Borucki),

-        rozgrywki sportowe (dosprzętowienie Związku, zjazdy Ligi),

-        forum internetowe potrzeba tam popularyzacji  brydża, nauki, podnoszenia poziomu szkolenia, wymiany doświadczeń,

-        wzrost poziomu brydża amatorskiego 60+ (kol. Karol Nowak), GP powiatów,

 miast i gmin (Brodnica GP na 48 par, Szubin).

Prezes podsumował czteroletnią działalność Zarządu.

Podziękował za dotychczasową pracę sponsorom, członkom Zarządu, sędziom, 

  za pomoc i życzliwą krytykę ustępującej Komisji Rewizyjnej.

Ad. 7)

Za zasługi w upowszechnianiu i rozwoju brydża sportowego odznaczono odznaką Zasłużony działacz PZBS ośmioro zawodników i sponsorów.

Ponadto wręczono wyróżnienia za wyniki w GP za rok 2015 (Adamowi Wujkow, Jarosławowi Śmieszkowi, Adamowi Błachnio, Grzegorzowi Rojewskiemu i Mariuszowi Grabowskiemu).

Ad. 8)

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił Roman Wachowiak.

Komisja działała w składzie Roman Wachowiak, Tomasz Lubiewski i Robert Mrukowski.

Podczas kontroli rocznych w okresie kadencji Zarządu stwierdzono właściwą realizację  zadań statutowych oraz właściwie prowadzoną dokumentację. Niedociągnięć nie stwierdzono, podziękowano Michałowi Dolnemu za właściwe prowadzenie księgowości i finansów.

Komisja postawiła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Ad. 9)

W dyskusji Michał Dolny proponował powołanie Centrum Sportu aby ułatwić korzystanie z sal dla przeprowadzenia turniejów, prowadzić dodatkową klasyfikację zawodnika fer play, rozwijać pracę z młodzieżą w myśl hasła „brydż trenerem umysłu

i charakteru”. Dążyć do stabilności regulaminów rozgrywek.

Lech Łaniewski podziękował ustępującemu Prezesowi za dotychczasową pracę  i proponował kontynuowanie tego co było dobre w dalszej działalności nowo wybranemu Zarządowi.

Ad. 10)

Wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Romana Wachowiaka o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi został przegłosowany przy 2 głosach wstrzymujących się.

 

 

Ad. 11)

W dyskusji programowej Michał Dolny zaproponował aby Wiesław Paczkowski został Prezesem Związku na kolejną kadencję.

Ad. 12)  13) 14)

Ustępujący Prezes nie wyraził zgody na  kierowanie K-P ZBS w nowej kadencji.
Zaproponował na Nowego Prezesa kol. Adama Błachnio, który zgodził się zostać nowym Prezesem.

W głosowaniu jawnym delegaci poparli kandydaturę Adama Błachnio na kierowanie Związkiem w kolejnej kadencji (przy 2 głosach wstrzymujących się).

Prezes zaproponował 11 osobowy skład Zarządu.

Proponowani kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Zarządzie. W głosowaniu jawnym na członków Zarządu K-P ZBS wybrano:

-        Adama Wujkowa

-        Alicję Kupczyk

-        Grzegorza Rojewskiego

-        Justynę Graniczny

-        Andrzeja Grelę

-        Mariusza Żurka

-        Jarosława Żurawskiego

-        Tadeusza Wasilewskiego

-        Krzysztofa Gila

-        Leszka Gozdka

-        Tadeusza Szwenkela

Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszono Romana Wachowiaka, Wiesława Paczkowskiego i Michała Dolnego. Delegaci Walnego Zebrania jednomyślnie
w głosowaniu jawnym wybrali zgłoszony skład Komisji Rewizyjnej.

Ad. 15)

Nowy Prezes zgłosił 4  delegatów na Zjazd PZBS w Warszawie (Wiesława Paczkowskiego, Mariana Mazurkiewicza, Adama Wujkowa i Adama Błachnio.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie poparto te kandydatury.

Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno-Wyborczej dołączono do protokołu.

Ad. 16)

 Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków przedstawił Michał Dolny.

Treść uchwały – dołączono do protokołu.

Komisja stwierdza, że:

-        Walne Zebranie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi

-        Zarząd kontynuuje swoją działalność w 12 osobowym składzie

Ad. 17)

W wolnych wnioskach poseł Tomasz Latos podziękował za ogromny wkład pracy ustępującemu Prezesowi Wiesławowi Paczkowskiemu i w imieniu Prezesa PZBS wręczył Wiesławowi Paczkowskiemu Złotą Odznakę Zasłużonego działacza ZBS.

Na tym Walne Zebranie Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Brydża Sportowego zakończono.

 

 

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów:

 

                       Jerzy Mojsiwicz

 

SPRAWOZDANIE KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Dnia 23.03.2016 na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym KPZBS powołano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie

Michał Dolny –przewodniczący komisji

Tomasz Borucki –członek komisji

Mariusz Bielski – członek komisji

1.Jako ważny wniosek postawiono stworzenie w Bydgoszczy Centrum Sportów Umysłowych zwanych w Warszawie i Poznaniu CSU. Miasto Bydgoszcz jako przyszła metropolia powinna wspierać działania rozwojowe sportów intelektualnych.
2.Stworzyć w ramach Zarządu Komisję FAIR PLAY która powinna wychwytywać pozytywy naszej dyscypliny sportowej i wyróżniać osoby które w swoim zachowaniu potrafią stawiać wyżej postawę Fair Play niż suchy wynik sportowy. Przyczyniając się tym samym do popularyzacji naszej gry pod hasłem BRYDŻ –TRENEREM UMYSŁU I CHARAKTERU.
3.Należy wzmocnić pracę nad kształceniem młodzieży oraz tworzyć kursy szkoleniowe na różnym etapie zaawansowania dla już grających.                                                                                                   4.Należy wdrożyć system wynagradzania instruktorów szkoleń w ramach finansów związku lub pozyskiwanych subwencji oraz dotacji.

5.Ograniczyć ilości regulaminów których  coroczne uchwalanie  powoduje spore zmiany w interpretacji rozgrywek sportowych.

(-)Michał Dolny

 

 

 

Protokołował:

 

Józef  Palewicz

Zmieniony ( Wtorek, 19 Kwiecień 2016 10:09 )