Dokumenty dla delegatów na WZD

Piątek, 30 Kwiecień 2021 22:28 Mariusz Żurek
Drukuj

Projekt porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów WZBS


1. Otwarcie obrad i wybór: a. Przewodniczącego Walnego Zebrania b. Protokolanta

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania

4. Wybory komisji:

a. mandatowej,

b. uchwał i wniosków,

c. skrutacyjnej.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności WZBS

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

9. Głosowanie nad wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

10. Wybory:

a. Prezesa Zarządu,

b. pozostałych członków Zarządu,

c. członków Komisji Rewizyjnej;

d. delegatów WZBS na Walne Zgromadzenie Delegatów PZBS

11. Dyskusja i głosowanie uchwał i wniosków

12. Zakończenie obrad


Uwaga: projekt porządek obrad zostanie zmodyfikowany w związku z trybem online Walnego Zgromadzenia DelegatówProjekt Regulaminu Walnego Zebrania Delegatów WZBS


§ 1. Zasady ogólne

1. Przewodniczący Zebrania udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Poza kolejnością udziela się głosu wyłącznie w sprawach formalnych.

2. Przewodniczący Zebrania lub Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie ogłaszają wyniki każdego przeprowadzonego głosowania.

§ 2. Komisje

1. Do Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków powołuje się po dwie osoby. Każda komisja konstytuuje się, wybierając przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Mandatowa niezwłocznie po wyborze i ukonstytuowaniu dokonuje kontroli listy obecności i mandatów przysługujących poszczególnym delegatom. Komisja rozstrzyga sprawy sporne dotyczące mandatów delegatów. Komisja zdaje Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz sporządza protokół ze swoich działań.

3. Komisja Skrutacyjna przeprowadza głosowania tajne, oblicza i ogłasza ich wyniki.

4. Komisja Uchwał i Wniosków sporządza projekty uchwał dla Walnego Zebrania na podstawie wniosków zgłaszanych w trakcie Zebrania.

§ 3. Wybory i głosowania

1. Wybory Przewodniczącego Zebrania, Protokolanta, członków Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i wniosków przeprowadza się w głosowaniu jawnym. Inne wybory osób, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, przeprowadza się w głosowaniu tajnym. O jawności lub utajnieniu innych głosowań decyduje w razie potrzeby Walne Zebranie.

2. Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest równa liczbie miejsc do obsadzenia, Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania „en bloc” – nad wszystkimi kandydaturami w jednym głosowaniu.

3. Przy wyborach, gdy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia, wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów „za”. W przypadku nierozstrzygnięcia głosowania ze względu na równą liczbę otrzymanych głosów przez niektórych kandydatów, zarządza się głosowanie uzupełniające dla dokonania wyboru pomiędzy tymi kandydatami.

4. Zgłoszony kandydat oświadcza do protokołu swoją zgodę na kandydowanie. W razie nieobecności kandydata jego zgodę na kandydowanie przedkłada się Przewodniczącemu Zebrania.

5. Przed wyborem Prezesa Zarządu kandydaci przedstawiają zebranym krótkie uzasadnienie startu w wyborach oraz swoje plany na przyszłość WZBS.

6. Przed wyborem członków Zarządu oraz przed wyborem członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie podejmuje decyzję o liczbie powoływanych członków tych organów.Uwaga: projekt porządek obrad zostanie zmodyfikowany w związku z trybem online Walnego Zgromadzenia Delegatów