REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2015/2016

Sobota, 29 Sierpień 2015 11:13 Wiesław Paczkowski
Drukuj

REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI SEZON 2015/2016

I. Sprawy organizacyjne:

1. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego

2. W sezonie 2015/2016 w rozgrywkach III ligi weźmie udział 16 zespołów w jednej grupie rozgrywkowej. Termin zgłoszenia drużyn Wydział Gier wyznacza do 8pażdziernika br.

3. Wpisowe do rozgrywek wynosi 800,00 zł od drużyny (zgodnie z uchwałą Zarządu KPZBS w Bydgoszczy z dnia 19.08.2015 r. w sprawie określenia składek członkowskich i opłat startowych w sezonie sportowym 2015/2016). Opłatę należy uiścić do dnia 10 listopada 2015 r. na konto związku. Drużyna, która nie wpłaci w/w kwoty w ustalonym terminie nie zostanie dopuszczona do II zjazdu, a jej wyniki z pierwszego zjazdu zostaną anulowane. Zarząd w szczególnych przypadkach może zmienić termin i harmonogram opłat na pisemny wniosek drużyny, który winien wniesiony być do dnia 20 października 2015 r. na adres biura Zarządu lub do Wydziału Gier.

4. Zarząd KPZBS w przypadku nieuregulowanych bieżących lub zaległych zobowiązań, może odsunąć drużynę od uczestnictwa w lidze w każdej fazie rozgrywek.

5. Wszystkie mecze w rundzie zasadniczej są 20-rozdaniowe (w dwóch sesjach po 10 rozdań), a w fazie play off – 48-rozdaniowe i będą rozgrywane na stołach z zasłonami.

6. W fazie play off wszystkie mecze rozgrywane będą z carry over 4,8 imp-a dla drużyny wyżej sklasyfikowanej po rundzie zasadniczej. Dodatkowo każdorazowo drużyna ta dostanie premię w IMP-ach równą różnicy w punktach VP (nie więcej jednak niż 4,8 imp) z meczu rozegranego w rundzie zasadniczej z drużyną wybraną przez siebie w fazie play-off. Jeżeli wynik takiego meczu będzie niekorzystny dla drużyny wyżej sklasyfikowanej, to dodatkowa premia nie będzie naliczana.

7. Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem zjazdów. W ramach zjazdu drużyna rozegra 3 mecze.

8. Ostateczny termin zakończenia rozgrywek 31.05.2016 r. Wydział Gier wyznaczy dwa terminy rozegrania meczu finałowego ligi, które będą obligatoryjne.

9. Na sali rozgrywek obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych.

10. Miejsce zjazdów: Zespół Szkół Nr 26 w Bydgoszczy ul. Glinki 117.


II. System rozgrywek, zasady awansu i spadku:

1. W lidze bierze udział 16 zespołów
2. W fazie zasadniczej rozgrywek mecze rozgrywane będą na zasadzie każdy z każdym  (5 rund po 3 mecze).

3. Kolejność drużyn ustalona po rozegraniu rundy zasadniczej ma decydujące znaczenie w każdym przypadku fazy play off, w którym nie oznaczono innego sposobu ustalenia kolejności.

4. Zasady awansu i liczbę drużyn, które uzyskują awans do II ligi określa regulamin DMP na sezon 2015/16

5. Po zakończeniu rundy zasadniczej drużyny, które zajęły miejsca 1-4 rozgrywają mecze 48-orozdaniowe. Wybór przeciwnika należy do drużyny, która zajęła pierwsze miejsce, drugi mecz druga drużyna z pozostałą po wyborze. Zwycięskie drużyny awansują bezpośrednio do półfinału, przegrane będą grały w repasażach o półfinał.

Drużyny z miejsc 5 - 8 rozegrają mecz o prawo gry w repasażach o półfinał. Zasady wyboru przeciwnika - drużyna, która zajęła piąte miejsce pierwsza wybiera przeciwnika z miejsca 7-8, druga para ze skojarzenia. Zwycięskie drużyny awansują do repasaży o półfinał. Przegrane z tych dwóch meczów zajmują odpowiednio miejsca 7 i 8, o kolejności decyduje wyższe miejsce zdobyte przez drużynę po rundzie zasadniczej dyskusję

6. Repasaże o półfinał rozgrywają w meczach 48-rozdaniowych przegrane drużyny z meczu o półfinał, które wybierają z drużyn zwycięskich z repasaży o prawo gry w półfinale. Pierwsza wybiera wyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej. Druga para na zasadzie skojarzenia. Drużyny, które wygrają awansują do półfinału, przegrane zajmują miejsca 5 i 6. Kolejność zależna od miejsca po rundzie zasadniczej.

7. Półfinał i finał III ligi.
Drużyna najwyżej sklasyfikowana po wygranym półfinale wybiera jako pierwsza z drużyn, które awansowały do półfinału po repasażach, druga para na zasadzie skojarzenia.
Mecze 48-rozdaniowe (carry over 4,8). Zwycięskie drużyny grają finał ligi w meczu 60-rozdaniowym (carry over 6,1). Drużyny przegrane zajmują odpowiednio do lokaty po rundzie zasadniczej miejsca 3 i 4.

8. Drużyny, które zajęły 9 i 10 miejsce po rundzie zasadniczej kończą rozgrywki.

Faza spadkowa

9. Drużyny po rundzie zasadniczej z miejsc 11-14 rozgrywają mecze 48-rozdaniowe, wybór przeciwnika należy do drużyny z miejsca 11, druga para na zasadzie skojarzenia. Wygrane drużyny kończą rozgrywki i zajmują odpowiednio miejsca 11 i 12. Przegrane będą grały w repasażach o utrzymanie w lidze z drużynami z miejsc 15 i 16 po rundzie zasadniczej. Wybór przeciwnika należy do drużyny, która zajęła wyższe miejsce po rundzie zasadniczej. Zwycięskie drużyny zajmują miejsca 13 i 14, przegrane drużyny zajmują miejsca 15 i 16, o kolejności decyduje wyższe miejsce osiągnięte przez drużynę po rundzie zasadniczej. w zależności od liczby drużyn spadających z II ligi. 16 miejsce automatyczny spadek, 15 ewentualnie rozegra baraż o utrzymanie z drugą drużyną z ligi okręgowej.

10. W przypadku nieprzystąpienia drużyny do meczu w którejkolwiek fazie awansowej bądź spadkowej, zostanie przyznany walkower dla drużyny przeciwnej.

11. Ostateczna kolejność III ligi zostanie ogłoszona po rozegraniu meczów finałowych i spadkowych Ma to znaczenie przede wszystkim wówczas, kiedy może wystąpić problem zajęcia vacatu po rezygnacji którejkolwiek z uprawnionych do gry w II lidze drużyn reprezentujących KPZBS. Do zajęcia vacatu uprawniona jest pierwsza najwyżej sklasyfikowana drużyna z III ligi, która nie uzyskała bezpośredniego awansu do II Ligi. W przypadku rezygnacji tej drużyny o awansie zadecyduje mecz barażowy, rozegrany między kolejną sklasyfikowana drużyną z III ligi, a drużyną, która spadła z II ligi. W przypadku spadku dwóch drużyn z II ligi rozegrany zostanie turniej barażowy z udziałem trzech drużyn - dwóch z II ligi i uprawnionej do gry z III ligi na zasadzie każdy z każdym.

III. Zasady spadku i awansu do III ligi.

1. Zasady te są ściśle związane z liczbą drużyn, które w sezonie 2015/16 reprezentowały KPZBS i spadną z II ligi. W przypadku spadku jednej drużyny, do ligi okręgowej spada drużyna z miejsca 16-tego. Drużyna, która zajmie 15 miejsce w sezonie 2015/16 zagra mecz barażowy 48-rozdaniowy (bez carry-over) z drużyną, która w rozgrywkach Ligi okręgowej zajęła drugie miejsce.

2. W przypadku kiedy z drugiej ligi spadną dwie drużyny, awansuje drużyna z 1 miejsca w lidze okręgowej, natomiast drużyna, która zajęła drugie miejsce zagra z drużyną, która w rozgrywkach III ligi sezonu 2015/16 zajęła 14 miejsce. Drużyny, które zajęły 15 i 16 miejsce w III lidze automatycznie spadają do ligi okręgowej.

3. W przypadku kiedy z II ligi spadną trzy drużyny, do III ligi awansuje tylko drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w rozgrywkach ligi okręgowej. Do ligi okręgowej spadają drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2015/16 zajmą miejsca 14, 15, 16.

4. Drużyna, która rezygnuje z rozgrywek II ligi z przyczyn ekonomicznych, uczestniczy w rozgrywkach III ligi danego sezonu.

5. W przypadku braku możliwości wypełnienia vacatu, na mocy uchwały Zarządu zostanie powiększony skład ilościowy drużyn uczestniczących w rozgrywkach III ligi sezonu 2015/16 o tę drużynę.

IV. Ustalenia dotyczące stosowania systemów licytacyjnych:

1. W rozgrywkach ligowych DMP nie obowiązują żadne ograniczenia systemowe pod warunkiem, że para stosująca system wysoce sztuczny posiada 2 egzemplarze karty konwencyjnej (wzoru PZBS) oraz na żądanie sędziego może przedstawić szczegółowy opis systemu. Definicja systemu wysoce sztucznego została ujęta w „Polityce systemowej PZBS”.

2. Kapitan drużyny ma obowiązek uprzedzenia kapitana drużyny przeciwnej, że wystawia parę stosującą system wysoce sztuczny. Termin powiadomienia ustala się na minimum 20 minut przed rozpoczęciem gry.

3. Para w danej połówce meczu może stosować tylko jeden system licytacyjny i wistowy przez obu zawodników.

V. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów:

1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub upoważnieni członkowie zespołu są zobowiązani do wypełnienia druku line-up. W nieparzystym segmencie meczu jako pierwsi druk wypełniają goście, a w parzystym gospodarze. Druk winien być wypełniony na 5 minut przed rozpoczęciem danego segmentu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad I – ostrzeżenie, II –1/2 VP, III – 1 VP, dla strony wykraczającej.

2. W sezonie 2015/2016 kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.

3. Czas gry: 2 x 10 x 8 minut + 10 minut na porównanie wyników po 10 rozdaniach. Łączny czas meczu 170 minut + 10 minut uzgodnienie wyniku końcowego. Po przekroczeniu czasu 180 minut rozdania nierozegrane mogą być niezaliczone do wyniku meczu.

4. „Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje automatyczną karę w wysokości 2 VP.

5. Przez okres grania sesji (10 rozdań) nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.

6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń transmisyjnych. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.

7. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem upojenia alkoholowego (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do stołów rozgrywkowych.

8. Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje się liczbę rozegranych rozdań jako sumę wynikającą z obowiązującego regulaminu. Rezygnacja drużyny z rozegrania jakiegokolwiek segmentu meczu nie może być podstawą do zmniejszenia tej liczby.

VI. Ustalenia dotyczące możliwości gry zawodników w różnych drużynach tej samej sekcji:

1. Jeżeli dana sekcja posiada dwie lub więcej drużyn w tej samej klasie rozgrywkowej, to

poszczególni zawodnicy mogą grać tylko w tej drużynie, w której są zgłoszeni do rozgrywek.

2. Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych (np.: w III lidze i w lidze okręgowej) to zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek w niższej lidze mogą brać udział w jednym zjeździe wyższej ligi nie tracąc praw do reprezentowania swojej drużyny w lidze niższej. Jeśli wezmą udział w jeszcze jednym zjeździe wyższej ligi, nie będą już mogli grać w lidze niższej.

3. Jeżeli sekcja posiada drużyny w różnych klasach rozgrywkowych, to zawodnicy zgłoszeni w drużynie z wyższej ligi mogą grać w zespole z ligi niższej tylko wtedy, gdy nie rozegrali jeszcze żadnego meczu w lidze wyższej. Jeżeli zawodnik zagra w meczu ligi niższej, nie może już reprezentować drużyny w rozgrywkach ligi wyższej.

VII. Postanowienia końcowe:

1. W rozgrywkach III ligi obowiązują: Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Przepisy obowiązujące przy grze z zasłonami, Regulamin Lig Centralnych w sezonie 2014/15, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, Polityka Systemowa oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.

2. We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami III ligi należy kontaktować się z kolegą Jarkiem Żurawskim tel. 667-424-900 lub 535-151-252

3. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny) kapitan drużyny musi zgłosić do organizatora rozgrywek(WG K-PZBS) informację o niemożności stawienia się drużyny na zjeździe Informacja winna być przekazana do kol. Jarka Żurawskiego tel. 667-424-900 , 535-151-252 Wydz. Gier lub kol. Mariusza Żurka (tel. 601-461-337) nie później niż na 24 godziny przed terminem zjazdu.
Spełnienie tego warunku jest konieczne do podjęcia decyzji o przełożeniu terminu.

W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze w wyznaczonym terminie przyznawane będą walkowery.

4. Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na adres Zarządu KPZBS, które rozpatrywać będzie właściwy Wydział Gier. Zarząd nie będzie pobierał kaucji za wniesione odwołanie lub protest. Od postanowienia WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach określonych w regulaminie DMP PZBS.

5. Wszelkie sprawy naruszające dyscyplinę zawodów wnoszone być powinny w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.


Bydgoszcz 19.08.2015                                                                                                           Zarząd K-P ZBS

Zmieniony ( Czwartek, 17 Wrzesień 2015 08:35 )