REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2015/2016

Sobota, 29 Sierpień 2015 11:22 Wiesław Paczkowski
Drukuj

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGI OKRĘGOWEJ W SEZONIE 2015/2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.  Sezon 2015/2016 trwać będzie od 17 października 2015 r. do 31 maja 2016 r.

2. Ilość drużyn biorących udział w rozgrywkach Ligi Okręgowej zostanie podana z chwilą zakończenia przyjmowania zgłoszeń tj. do 8 października 2015 r.

3. Organizatorem rozgrywek jest Kujawsko-Pomorski Związek Brydża Sportowego.

4. Rozgrywki podzielone będą na dwa etapy: rundę zasadniczą na zasadzie „każdy z każdym”, po której zostanie wyłoniona grupa ośmiu drużyn uprawnionych do udziału w drugim etapie: rundzie play-off.

5.  W fazie play-off wszystkie mecze rozgrywane będą z carry over 4,8 imp-a dla drużyny wyżej sklasyfikowanej po rundzie zasadniczej. Dodatkowo każdorazowo drużyna ta dostanie premię w imp-ach równą różnicy w punktach VP (nie więcej jednak niż 4,8 imp-a) z meczu rozegranego w rundzie zasadniczej z drużyną wybraną przez siebie w fazie play-off. Jeżeli wynik takiego bezpośredniego meczu z rundy zasadniczej będzie niekorzystny dla drużyny wyżej sklasyfikowanej, to dodatkowej premii się nie nalicza.

6. Do III ligi awansuje drużyna, która wygra finał play-off. Jeśli regulamin III Ligi to przewiduje - druga drużyna Ligi Okręgowej weźmie udział w meczu barażowym o wejście do III Ligi na zasadach określonych w regulaminie III ligi sezonu 2016/17.

7.   Miejsce rozgrywania rozgrywek: ZS nr 26 ul. Glinki 117

8. Zjazdy będą jednodniowe. W rundzie zasadniczej rozgrywane będą każdorazowo 3 mecze 20-to rozdaniowe (2x10 rozdań), w rundzie play-off mecze 48-rozdaniowe.

9. Regulamin ten utworzono z założeniem, że w rozgrywkach wystartuje
min. 8 zespołów.

 

II.  SPRAWY ORGANIZACYJNE:

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach Ligi Okręgowej może być reprezentowana jedynie przez zawodników z opłaconymi składkami za rok 2015. W przypadku braku opłaconej składki członkowskiej PZBS na dany rok przez któregokolwiek z zawodników, nie może on uczestniczyć w rozgrywkach do chwili wypełnienia tego obowiązku tj po dokonaniu wpłaty składek członkowskich na rok 2015. W przypadku udziału w meczu, organizator traktować będzie to jako udział osoby nieuprawnionej i weryfikować będzie jako walkower dla drużyny przeciwnej.

2.Termin ostatecznego zgłaszania składów drużyn upływa z dniem 8 października 2015 r. Po tym terminie jakiekolwiek zmiany mogą nastąpić jedynie za zgodą Wydziału Gier KPZBS.

3. Opłata startowa za drużynę w sezonie 2015/2016 wynosić będzie 400 złotych za drużynę (zgodnie z uchwałą Zarządu KPZS w sprawie opłat członkowskich i opłat za ligę w sezonie 2015/16). Opłata winna być wniesiona do dnia 10 listopada 2015 r.

4.Nieuregulowanie opłaty w wyznaczonym terminie spowoduje anulowanie uzyskanych do tej pory wyników, a w sytuacji długotrwałego uchylania się od wniesienia opłaty – wykluczenie drużyny z dalszej fazy rozgrywek. Zarząd w szczególnych przypadkach może zmienić termin i harmonogram opłat na pisemny wniosek drużyny, który winien wniesiony być do dnia 20 października 2015 r. na adres biura Zarządu lub do Wydziału Gier.

5. Dowodem przyjęcia drużyny i zatwierdzeniem jej składu personalnego jest umieszczenie jej w odpowiednim wykazie zamieszczonym na oficjalnej stronie PZBS.

6. Wydział Gier KPZBS zastrzega sobie prawo wykluczenia drużyny w każdej fazie prowadzonych rozgrywek z powodu poważnych naruszeń regulaminowych i statutowych.

7. Pary stosujące „wyjątkowo sztuczny” system licytacyjny zobowiązane są do posiadania karty konwencyjnej w każdym meczu.

III.  SZCZEGÓŁOWE USTALENIA ORGANIZACYJNO-SPORTOWE:

1.  Sezon rozpoczyna się zjazdem w dniu 17 października o godz. 9.00

2.  Do rozgrywek zostaną zakwalifikowane drużyny, które dostarczą zgłoszenia drużyn w terminie do 8 października 2015 r.

3.  Rozgrywki składają się z dwóch rund. Runda zasadnicza na zasadzie każdy z każdym oraz runda: play-off.

4. Kolejność drużyn ustalona po rozegraniu rundy zasadniczej ma decydujące znaczenie w każdym przypadku fazy play off.

5.  II faza rozgrywek: drużyny z miejsc 1-4 rozgrywają z uwzględnieniem, że pierwsza wybiera ta, która zajęła wyższe miejsce po rundzie zasadniczej, druga przez skojarzenie mecz 48-rozdaniowy. Zwycięskie drużyny awansują bezpośrednio do półfinału. Przegrane czekają i zagrają w repasażach o półfinał mecze 48-rozdaniowe ze zwycięskimi drużynami meczów , które po rundzie zasadniczej zajęły miejsca 5-8. Przegrane z dolnej drabinki 5-8 zajmują odpowiednio miejsca 7 i 8, o kolejności decyduje wyższe miejsce zajęte po rundzie zasadniczej. Drużyny, z miejsc 1-4, które przegrały mecze o bezpośrednie wejście do półfinału wybierają drużynę z zachowanie zasady, że pierwsza wybiera ta, która zajęła wyższe miejsce po rundzie zasadniczej.

Faza finałowa Najwyżej sklasyfikowana po rundzie zasadniczej pierwsza wybiera z drużyn, które wygrały swoje mecze repasażowe. Zwycięzcy grają finał 48 rozdań, carry over 4,8.


IV. Ustalenia regulaminowe dotyczące zasad rozgrywania meczów: 

1. Przed rozpoczęciem każdego segmentu meczu kapitanowie drużyn lub upoważnieni członkowie zespołu są zobowiązani do wypełnienia druku line-up. W nieparzystym segmencie meczu jako pierwsi druk wypełniają goście, a w parzystym gospodarze. Druk winien być wypełniony na 5 minut przed rozpoczęciem danego segmentu. Kary za nieprzestrzeganie powyższych zasad I – ostrzeżenie, II –1/2 VP, III – 1 VP, dla strony wykraczającej.

2. W sezonie 2015/2016 kapitanowie drużyn nie mają obowiązku podpisywania protokołów meczowych.

3. Czas gry: 2 x 10 x 8 minut + 10 minut na porównanie wyników po 10 rozdaniach. Łączny czas meczu 170 minut + 10 minut uzgodnienie wyniku końcowego. Po przekroczeniu czasu 180 minut rozdania nierozegrane mogą być niezaliczone do wyniku meczu.

4. „Spalenie” rozdania przy innym stole przez komentarz, głośną rozmowę powoduje automatyczną karę w wysokości 2 VP.

5. Przez okres grania sesji (10 rozdań) nie wolno wstawać od stołu bez zezwolenia sędziego. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.

6. W trakcie gry obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń transmisyjnych. Za nieprzestrzeganie automatyczna kara 1 VP.   

7. Z całą surowością karane będą zachowania związane ze stanem upojenia alkoholowego (do wykluczenia ze zjazdu włącznie), wulgarnością i nadmiernie głośnym zachowaniem oraz spóźnianiem się poszczególnych zawodników do stołów rozgrywkowych.

8.  Przy naliczaniu punktów PKL za cały sezon dla poszczególnych drużyn przyjmuje się liczbę rozegranych rozdań jako sumę wynikającą z obowiązującego regulaminu. Rezygnacja drużyny z rozegrania jakiegokolwiek segmentu meczu nie może być podstawą do zmniejszenia tej liczby.

V. Postanowienia końcowe:

1.W rozgrywkach Ligi Okręgowej obowiązują: Międzynarodowe Prawo Brydżowe, Regulamin Lig Centralnych w sezonie 2015/16, Regulamin Zawodów Brydża Sportowego PZBS, Polityka Systemowa oraz Regulamin Klasyfikacyjny PZBS.

2.We wszystkich sprawach związanych z rozgrywkami Ligi Okręgowej należy kontaktować się z kolegą Jarkiem Żurawskim tel. 667-424-900 i 535-151-252

3. W wyjątkowych przypadkach mecze będą mogły być rozegrane w innym terminie niż podany w terminarzu rozgrywek. Zgodę na to musi wyrazić organizator rozgrywek (WG KPZBS). W przeciwnym wypadku za nierozegrane mecze przyznawane będą walkowery. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, zdekompletowanie drużyny) kapitan drużyny musi zgłosić do organizatora rozgrywek(WG K-PZBS) informację o niemożności stawienia się drużyny na zjeździe Informacja winna być przekazana do kol. Jarka Żurawskiego tel. 667-424-900 i 535-151-252 Wydz. Gier lub kol. Mariusza Żurka (tel. 601-461-337) nie później niż na 24 godziny przed terminem zjazdu. Spełnienie tego warunku jest konieczne do podjęcia decyzji o przełożeniu terminu.

4.Odwołania od decyzji sędziowskich oraz protesty wnoszą kapitanowie drużyn w formie pisemnej na adres Zarządu KPZBS, które rozpatrywać będzie właściwy Wydział Gier. Zarząd nie będzie pobierał kaucji za wniesione odwołanie lub protest. Od postanowienia WG KPZBS przysługuje drużynie odwołanie do WGiD PZBS na zasadach określonych w regulaminie DMP PZBS.

5.Wszelkie sprawy dotyczące naruszenia dyscypliny zawodów wnoszone być powinny w formie pisemnej do Wydziału Dyscypliny KPZBS.       

 

Bydgoszcz 19-08-2015                                                                                                                 Zarząd K-P ZBS


Zmieniony ( Czwartek, 17 Wrzesień 2015 08:35 )