Regulamin POLOPEN

Poniedziałek, 17 Październik 2016 19:59 Michał Dolny
Drukuj

Regulamin POLOPEN

Turniej  POLOPEN jest organizowany za zgodą KPZBS

 

Organizator turnieju

1. Mianem organizatora turnieju określa się osobę prawną lub fizyczną, która jest

odpowiedzialna za właściwe przygotowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów.

  Na  POLOPEN organizatorów reprezentuje Michał Dolny.

2. Obowiązki te organizator może scedować na powołanego przez siebie dyrektora turnieju lub sędziego.

Obowiązki organizatora turnieju

Rejestrując dany turniej organizator przyjmuje na siebie następujące obowiązki:

1. ogłoszenie informacji o turnieju (dane organizacyjne i sportowe) w sposób przyjęty w

danym środowisku (mieście, regionie itd.) z możliwością wykorzystania mediów,

2. przyjęcie zgłoszeń – zapisów do turnieju i przyjęcie opłaty startowej,

Czas gry

1. Zawody brydża sportowego POLOPEN  rozpoczynają się z chwilą, gdy sędzia zarządzi

rozpoczęcie gry. Od tego momentu liczony jest czas danych zawodów (sesji, rundy).

2. Obowiązuje następujące limity czasu, przeznaczonego na rozegranie jednego rozdania  8,5 minuty.

3. W ramach limitu czasu przeznaczonego na rozdanie zawodnicy obowiązani są:

a) przeliczyć karty przed ich obejrzeniem,

b) rozegrać rozdanie,

c) dokonać zapisu w formie pisemnej lub elektronicznej,

d) sprawdzić zgodność kart z protokołem (o ile jest taka możliwość),

e) schować trzynaście kart swojej początkowej ręki.

 Stosowanie systemów licytacyjnych

Dopuszczalność lub zakaz stosowania systemów licytacyjnych, konwencji i ustaleń

umownych określa Polityka systemowa PZBS. Sprawy te mogą również normować

szczegółowe regulaminy rozgrywek.

W POLOPEN obowiązuje przy systemach wysoce sztucznych posiadanie karty konwencyjnej. 

 Alertowanie

1. Zapowiedzi umowne  konwencyjne muszą być alertowane zgodnie z „Polityką

systemową PZBS”.

2. Alertuje  partner zawodnika, który dał zapowiedź konwencyjną sztuczną przez wyłożenie kartki „alert” z kasety licytacyjnej

3. Nie wolno wyjaśniać znaczenia alertowanej zapowiedzi bez zapytania ze strony

przeciwników. Pytanie o wyjaśnienie alertowanej zapowiedzi może być zadane w

dalszych okrążeniach licytacji, jak również po zakończeniu licytacji.

 

 Stopowanie

1. Odzywki skaczące (licytacja z przeskokiem) muszą być poprzedzone przez licytującego

przez użycie kartki z takim napisem następnie położenie kartki licytacyjnej i w

końcu usunięcie kartki „stop”.

3. Po odzywce skaczącej przeciwnik z lewej strony nie powinien licytować wcześniej, niż po

około 8–10 sekundach, przy czym zawodnik nie może w sposób demonstracyjny

odmierzać wymagany czas. Właściwą postawą jest normalne spoglądanie w swoje karty.

4. Odpowiedzialność za upewnienie się, że przeciwnik został ostrzeżony spoczywa na graczu stopującym.

 Zapisywanie wyników rozdania

1. Po rozegraniu rozdania dokonuje się zapisu uzyskanego rezultatu, wypełniając

odpowiednie rubryki protokołu.

2. Wprowadzanie wyników może odbywać się innymi metodami, przy pomocy urządzeń

dostarczonych przez organizatora.

3. Wszyscy uczestnicy grający przy danym stoliku są odpowiedzialni za prawidłowość

zapisu.

4. Uczestnik, który stwierdził błąd merytoryczny w którymś z zapisów dokonanych

wcześniej, ma obowiązek powiadomienia o tym sędziego.

5. Jeżeli pozwala na to specyfika zawodów, sędzia ustala prawidłowe brzmienie zapisu

zawierającego błąd.

6. Poprawienie błędu we własnym zapisie dotyczącego wysokości kontraktu, liczby lew lub

wartości liczbowej, a także zmian w przypisaniu numerów startowych liniom NS i EW

(tzw. brak obrotu) wymaga parafy/aprobaty sędziego.

7. W przypadku niezgodności elementów zapisu i wątpliwości co do jego prawidłowego

brzmienia decyduje rezultat liczbowy. Jedynie w sytuacjach ewidentnych sędzia może

zmienić rezultat liczbowy według opisu kontraktu.

 Punktowanie wyników

1. Punktowania rezultatów poszczególnych uczestników dokonuje sędzia lub upoważniona

przez niego osoba, stosując odpowiedni system punktowania, który powinien być podany

do wiadomości uczestnikom przed zawodami.

2. Jeżeli możliwości techniczne organizatora na to pozwalają, oprócz wyników zawodów

powinny być udostępnione protokoły lub frekwensy rozdań, rozkłady granych rozdań oraz na życzenie zainteresowanych historie ich gry.

4. Sędzia główny jest odpowiedzialny za prawidłowość obliczenia wyników zawodów.

 Punktacja długofalowa:
Turnieje par - ilość par x2 z obniżką o 2 oraz premią 5, 3, 1.dla 3 pierwszych.
Turniej indywidualny - ilość uczestników z obniżką o 1 oraz  premią 5, 3, 1.
Turniej teamów - ilość teamów x 4 z obniżką o 4 oraz premią 5, 3, 1.

Podawanie wyników

1. Wyniki każdego uczestnika zawodów, obliczone według przyjętych zasad, ustalają kolejność miejsc uczestników.

2. W przypadku uzyskania jednakowego wyniku przez kilku uczestników – gdy rodzaj zawodów wymaga ustalenia kolejności lokat (np. awansy lub lokaty medalowe) – lokaty dzielone są różnicowane według zasad porównania wyników bezpośrednich spotkań osób zainteresowanych.

 Odwołania

1.Uczestnik zawodów (a w teamach, kapitan) może składać protest do sędziego  zawodów

2.Sędzia oraz organizator są  instancją ostateczną.

 

Zlot POLOPEN kieruje się etykietą brydża zawartą na stronie zlotu.

ETYKIETA

A.      Właściwa postawa gracza

1. Uprzejmość - gracz powinien zawsze i wobec wszystkich zachowywać uprzejmą postawę.
2. Grzeczność w słowach i postępowaniu - gracz powinien usilnie wystrzegać się wszelkich komentarzy lub zachowań, które mogłyby zdenerwować lub też wprowadzić w zakłopotanie innego gracza albo zepsuć przyjemność gry.
3.Przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania - każdy gracz powinien przestrzegać jednolitego, poprawnego sposobu zagrań i zgłaszania zapowiedzi.

B.  Etykieta - ze względów kurtuazyjnych gracz powinien unikać:
1.     Nieokazywania dostatecznej uwagi przebiegowi gry.
2.     Wygłaszania zbędnych komentarzy podczas licytacji i rozgrywki.
3.     Odłączania karty od swojej ręki zanim przypadnie na niego kolej zagrywania.
4.     Zbędnego przedłużania rozgrywki (np. kontynuowania jej mimo zupełnej pewności wzięcia wszystkich pozostałych lew) w celu rozproszenia uwagi przeciwnika.
5.     Przywoływania sędziego i zwracania się do niego w sposób niegrzeczny wobec niego lub wobec innych uczestników.

C.      Naruszenia procedury - za naruszenie procedury uznaje się:

Zmieniony ( Poniedziałek, 17 Październik 2016 20:46 )